New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǁŌs ge ǂhanub ǁkhōdi ǂnûiǂuisa marisa go dītoa

ǁŌs ge ǂhanub ǁkhōdi ǂnûiǂuisa marisa go dītoa

2021-07-20  Albertina Nakale

ǁŌs ge ǂhanub ǁkhōdi ǂnûiǂuisa marisa go dītoa
Top of a Page

ǂOa ge wekheb Donertaxs aib ge !Hūb di ǁÛb, Hage Geingoba !huri!hurisa !gôagu ra Cocid-19 xa ra !aromahegu ǂnamipe burugâ tsî gere mî, ǂhanub, ǁîb !ereamsa ra tani-ai ǁkhōdi !aroma ǂnûiǂui hâ maris tsîn go toasa. !Hūb di ǁÛb ge ǀnîkhamikō !gôab ǁkhōdi ǂan!gâsa !kharu ge ǁkhâgu ǁaeb !nâ, !norasasib !khams ǁkhūǁgoron tsî !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aona ge mā, !nāsan ǁîn din ge Covid-19 xa a ǀomǀunise.

Nēs ǂnamipeb ge ǂhanuba N$4 miljun marisa ǀnai ǂhanub ǁkhōdi ai māǂui hâ. “Sida ge ǀgoredi !nâ hoa ǀaesen hâ khoen hîa ûigu ân !aroma !khamdi !nâ tsēkorobe hân tsî !gôaheǁoasa ǀaokhoen hîa ǁîn ǀnamsabena ra !oaban tsîn hoana ǀgoredi !nâ ūhâ. A du hoada ǁkhaeǂgaohe hâse tsâ re,” tib ge !Hūb di ǁÛba, ǂoa ge wekheb Donertaxs aib ge !Hūb Oms tawa ûhâ i Covid-19 ǂnamipe hâ ǂAns mā!kharus ǂnûs tawa ge mî. “Tita ge noxopa nēti  ī mâsi- !gawa tama hâ. 

A da !khōǁôagu tsî ais ǁga !gû tsî ǁnâuǀnam !khâikhomdi māhe da rade. ǁNātikōse hā, tsîs ge ǂHanub ǁkhōdi maris tsîna go toa. Sida ge ǀnai N$4 miljunsa māǂui hâ. Nēsi da ge nî kō mâ ǀgaugu ai da ǂhanub ǁkhōde nî ai!gû-ūsa.” !Hūb di ǁÛb ge a mîs ge, mâ ǀguiǀguibe khoe-i hoa-i !ereams ge nî ī, !khāǁkhae kaisensa, ǂhanub ǀawa!nam-i ase khoena ǁîn ǂhunuma !norasasib !aroma a !ûi ǁoa amaga. Ai!âb ge !Hūb di ǁÛba a mîs ge ǀnai a ǁguisa ǂurusib ministeris xa !norasasib ǁgaragu Covid-19 ǁkhaubas digu noxopa sao ra 16 tsēde nî sîsenxasa 31 ǂKhoesaob dis kōse. 

Namibiab ge !Hūb di ǁÛb gowaǀîs tsēs kōse 109 356 Covid-19 ǂan!gâsa ǁhōn tsî 2 270 ǁōgu nē ǁōs ge !aromagu tsîna ge ūhâ I tsî nēs xōǀkhan ge 32 753 Namibiaǁîna ǀoasase a !khāǁkhaesa tsî 133 863 khoena ǁîn ǂguro !khā-khaede hō hâ. 

ǁKhātib ge !Hūb di ǁÛba ǂgaoba xu hâ gangansa hoa Namibiaǁîn tsî ǂurusib mâisan tsî hoan ǂhâǂhâsa !âgu !nâ a sîsenxan tsîna ge mā, ǁîn di ǀguixasib tsî ǀûsen tamase tsēkorobe ǁîn di !ereamxasiga dīǂuis !nâ. ǂHanub ūhâ !gôab ge ǁaupexa 1.5 miljun ǁanǂgāsaben ga !khāǁkhaehesa.


2021-07-20  Albertina Nakale

Share on social media
Bottom of a page