New Era Newspaper

Header ads
Icon Collap
...
Home / Oshakati vahakuli kavavagusire kevango oku ava takamesa vaveli

Oshakati vahakuli kavavagusire kevango oku ava takamesa vaveli

2021-04-08  Nuusita Ashipala

Oshakati vahakuli kavavagusire kevango oku ava takamesa vaveli
Top of a Page

OngwedivaMinisteli zoukanguki nefiro sinka kuna kukona kona mukaro govahakuli ava kava kere asi kuninkiliramo vaveli nokusandagura vakurona wokuvera mosipangero sepangero moOshakati momazuva 28 Nsinano 2021. Mukurona pamberewa zoministeli zoukanguki, Ben Nangombe, katente asi vahakuli ava nare vana vagusako kevango lyakara asi lyokuhakwira ndi kutarera vaveli. Nangombe katente asi sirugana sovvahakuli kapi kasiwepe, muteku gomudona ntani kuswaura vaveli eyi yina kumoneka asi kuvhura kuyira sikare sirapota soumbondo wakahurako, omu yina pumbwa asi vaporosi vahepa nawo kuhamenamo vakare tavakona kona. 

‘’ Ose kapi twakukwatesako mukaro gwangesi, monomukaro tupu nadinye omu vahakuli ava vana kutekura vaveli novakurona vana kuvera ava vana kara asi kuna vareta kwetu vaya vahakure ngesi mekeverero nye lyetu vana kara,’’ yimo ana kutanta Nangombe. Vahakuli ava vatatu kavavafanekere omu efano lina kulikida mukaro dona nokuruganesa nonkango donondona omu gumwe govahakuli ana kutoona muveli kurona nononkusi. Muveli ogu kuna kumuzuvha omu ana kuhunga asi age ana roroka eyi yoku mutoona, ano awo vahakuli kuna kuzora kononkango odo ana kuhuyunga muveli ogo. 

Momafano nye nonombudi edi vana kugavera mosayitunga nomonofunguna, muveli ogu kuna kumumona omu ana rara pevhu tupu pekuma lyangoso monzugo. Nangombe katente asi ministeli nare zina tameke nelikwamo omu ava tengeke varugani vepangero kukwama veta zovarugani zo 1995 (veta ntokorwa 13zomo 1995). ‘’ Makona kona ngesi vahepa kugatulisapo omu navagwana nawa nawa asi yinke yahoroka komeho vakature nye matokoro yimo ana kutanta Nangombe ngoso.

Nangombe simpe katente asi ngoministeli awo nare vana tantereko mbunga ezi zakarerapo varugani vepongero ndi asi komisi kuhemena ehudi lyangesi. Simpe mokugwedako, sihorokwa sangesi vana sigava nare kombunga ezi zakarerapo vahakuli moNamibia. Age simpe katente asi mionisteli nare zina tantereko vekoro lyowo vana kuhepaka ngoso nokuvatantere asi ministeli yinke zina kuruganako nokuhundira asi vavagusirepo morwa mukaro ogu kapi guna wapa kapi guna wapere kuguruganesa komuntu ana kuvera vananyende hena momahoko govahakuli. Nangombe simpe kapevere mukumo nokugava sinka soministeli omu vana lituramo mokupopera vantu nomokugava sirugana esi savatumbukira noudameki naunye. Age kahundilire asi nsene koveli vana karako nonombudi dangesi kuhamena ehudi eli, vahepa kuwiza vadigave nokutanta asi awo nsene vana gwana mbudi zangesi navazikeverera moomu vavhulira asi zaha kara hena asi zipwage nkenye oku.. –nashipala@nepc.com.na


2021-04-08  Nuusita Ashipala

Share on social media
Bottom of a page