New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshakati ya gandja evi kaapolisi naakwiita

Oshakati ya gandja evi kaapolisi naakwiita

2022-07-04  Victoria Kaapanda

Oshakati ya gandja evi kaapolisi naakwiita

Aapolisi naakwiita moshitopolwa shaShana oya ningi aanelago sho ondoolopa yaShakati ye ya longikidhile evi. 

Elelo lyondoolopa olya longekindhile omahala ge li 70 kOnawa koextention 7, ngoka lya nunina aalumentu naakintu yomomatanga gahomata  mboka ya hala oku kungilwa omagumbo. 

Mayola gwondoolopa yaShakati Leonard Hango, ndhoka okwa li endhi popi moonkundathana noshifokundaneki shika ongula yEtine, ta ti, oya li ya ningi omayindilo kehangano lyokutunga omagumbo National Houses Enterprises (NHE) omvo gwayi, opo lyi yepo noproyeka yoku tungila oomeme nootate ye li miikutu yepangelo  omagumbo.

“Elelo lyaShakati okwa li lya tokola okuninga omayindilo ngoka konima twa ndhindhilike onkalo yoomeme nootate ye li miikutu, okumona omalukalwa gawo yene,” ta fatulula ngaaka.

Ta ti, oondjambi ndho komwendhi dho yendji yo muyo itandhi pitike okuninga omayindilo go magumbo, okuza komahangano haga tungile oshigwana omagumbo oshowo oombanga mondoolopa.

“Aantu mbaka otaya kathiga po iilonga, uuna yaadha omimvo dho mopenzela, ihe kayena mpoka taya kathiga omaluvalo gawo nenge taya ka kala. Olye teya popile ngele hase, ta tu ya popile,” ta popi ngaaka.

Hango okwa ti, omahangano ngaashi Build Together ngoka haga yambindhindha mboka yena iiyemo iishona nenge kayena iiyemo ya sha, ohaya kwathele ashike mboka haya mono iiyemo yithike N$6000 omanga oombaanga tayi kwathele mboka yena iiyemo oyindji.

“Aantu mboka oya kala ye li mombepo, kayena nkene ya ninge, sho osho shoka oyendji ya iyadha taya zi kohi yomalukanda nenge taya hiila momagumbo gaantu,”ta popi ngaaka.

Sha ikolelela kumayola, etanga lyegameno olya gandja omusholondondo gwaanilonga yethike 131 ya hala omagumbo omanga aanilonga yetanga lyopolisi ye li 281, mwa kwatelwa okuza kaanilonga yo pevi sigo omboka yena oorenka oonene.

“Ota tu ka hogolola ashike aantu 70, twa ikwatelela koorenka dhawo oshowo omvula, ngele otadhi pitike okufuta omagumbo gawo omanga inaaya thika mopenzela,” ta fatulula ngaaka.

Ta gwedha po ta ti, aanilonga mboka otaya ka pitikwa ashike okukutha omagumbo ge li kohi yoshimaliwa N$150 000, opo ya vule okufuta omagumbo gawo, sha ashike yena omalukalo gawo.

Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaShana Rauha Amweele okwa ti, natango uyelele mboka kutya NHE okwa zimine eyindilo ndyoka inawu thika ko natango kombelewa yawo.

“Ashike ngele shoka osha ziminwa onkundana ombwaanawa kuse. Otashi kala oshiwanawa ngele oomeme nootate ye li miikutu yena omalukalwa taya ithana gawo yene,” ta popi ngaaka.

Amweele natango okwa pandula elelo lyandoolopa yaShakati sho lya katuka onkatu ombwaanawa okulonga  omauwanawa ga aluhe.

Caption: 

vkaapanda@nepc.com.na


2022-07-04  Victoria Kaapanda

Share on social media