New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshigwana osha ninga omaindilo goopoloyeka

Oshigwana osha ninga omaindilo goopoloyeka

2021-03-01  Victoria Kaapanda

Oshigwana osha ninga omaindilo goopoloyeka

Ookansela miitopolwa ya yooloka monooli, oya kwashilipaleke kutya aantu oyendji, unene aanyasha oye na eitulomo noya ninga omaindilo goopoloyeka, oku tota po noku humitha komeho oongeshefa dhawo.

Moonkundathana naKundana ookansela oya ti, pethimbo ndoka ka kwa li taya vulu okugandja omakwatho kaantu ayehe ya ningi omaindilo miitopolwa yawo, ihe pa tengeneko oyendji ya ninga omaindilo otaya ka kwathelwa.

Kuuyelele wa gandjwa kookansela, esiku lya hugununa lyokuninga omayindilo goopoloyeka dhoku tameka nenge dhoku yambidhidha oongeshefa okwa li Etitano lya ziko, noofoloma odha falwa koombelewa oonene dhooNgoloneya nena.

Oya li ya fatulula kutya, nonando aantu oyendji oya li ya ningi omayindilo ngoka, haaye he haya ka mona omakwatho, ihe otamu ka hogololwa mboka ya gwanitha po ayihe ya pulwa moofoloma.

Natango oya yelitha kutya, mboka taya ka tothwamwa oyo aanelago, oshoka, oshimaliwa itashi ka gwana okukwathela kehe gumwe aninga omayindilo.

Kansela gwoshikandjohogololo shaMpundja moshitopolwa shaShana Adolf Uunona okwa ti, oya kala noku gandja uuyelele oshowo okufatulula miikundaneki nomiigongi kehe, nkene aantu yena okuninga omayindilo.

“Otwa kala ta tu fatulile aakalimo yetu, uuwawa woopoloyeka dhoka, shoka tashi kwathele unene aanyasha mboka kaayena iilonga, opo ya vule okunyangadhala, yo ya mone iiyemo yawo yene natango ya vule okukuta yakwawo,” Uunona a popi ngaaka. 

Junias Amunkete kansela gwoshikandjohogololo shaTsandi moshitopolwa shaMusati okwa ti, aantu oyendji oya ninga omayindilo, otaya ulike yena ohokwe yokulonga lela.

“Nonando haayehe taya ka mona ompito yoku yambidhidhwa noopoloyeka dhoka omolwa oshimaliwa itaashi ka gwana ayehe, otandi kumagidha oshigwana kaashi sholole, okuninga omayindilo,” Amunkete ta ti ngaaka.

Kansela gwoshikandjohogololo shaShikuku moshitopolwa shaMusati Mathew Gabriel okwa ti, ooproyeka dhika odha nuninwa aantu ayehe yena ehala lyokulonga, ka kwa li dhina oondjindikila nenge iipumbiwa ya gwedhwa po.

“Aantu oyena ehalo lyokulonga, uupyakadhi oshimaliwa ashike shoka inaashigwana, okuyambidhidha oshigwana ashihe shina ehalo lyokuninga omayindilo gwoopoloyeka,“Gabriel a popi ngaaka. 


2021-03-01  Victoria Kaapanda

Share on social media