New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshigwana sha hiywa shi ka kokanakonwe okaankela oshali shamuhongi

Oshigwana sha hiywa shi ka kokanakonwe okaankela oshali shamuhongi

2022-10-18  Victoria Kaapanda

Oshigwana sha hiywa shi ka kokanakonwe okaankela oshali shamuhongi

Oshipangelo shopaumwene Ongwediva Medi Park otashi hiya oshigwana shi kuthe ombinga momakonakono gomukithi gwokaankela yokiilyo yiivalitho, ngoka taga ka ningwa oshali, taga ka kala ko omwedhi nguka momasiku 29.

Omukuluntu gwoshipangelo Sakeus Kamati momushangwa gwe gwehiyo okwa ti, ngaashi shi shiwike kutya omwendhi Kotomba ohagu ndhimbulukiwa omukithi gokaankela, otaya ka tameka nokutondoka momasiku 22.

“Momasiku 28 gaKotomba otatu ka gandja omauyelele agehe ga pumbiwa kombinga yo kaankela, omanga momasiku 29 gaKotoma taku ka kala omakonakono gokaankela okuza komagundji, moshinena oshowo omakonakono gokaankela kiilyo yaalumentu,” ta fatulula ngaaka.

Ta gwedhapo kutya omakonakono ngoka otagaka ningwa oshali sha muhongi, onkene oshigwana otashi hiywa shi kuthe ombinga momasiku ngoka ga zi noku tumbulwa.

Ta ti, okaankela nuumvo otayi ndhimbulukiwa kohi yoshipalanyolo “Atushe kumwe otatu vulu”.

Okankela omukithi gwa igalala muuyuni, ngoka tagu faalele oomwenyo ndhaantu oyendji, no sha simana aluhe oshigwana shi kale tashi longitha oompito dhoka okukaminikilwa opo shi kale shina ontseyo yuundjolowele womalutu gawo.

Okwa ndhindhilikwa aalumentu ihaaya longitha oompito ndhoka okutseya kutya oya thikama peni, onkene otaya kumagidhwa nayo yeye mehwata.

Omundohotola moshipangelo moka, Ali Elsaket ngoka a li ta gandja uuyelele wokaankela miilyo yaalumentu okwa ti,

osha simana aalumentu ya uvithwe ko kombinga  yokaankela, oshoka oyendji oya itaala kutya aakiintu oyo ashike iihakanwa yokaankela.

“Okaankela unene ohayi kwata kiilyo yaalumentu, ihe oya nika oshiponga, no ayi dhipaga uunene aalumentu, ihe omolwa okwayikonaakonitha kuyele nokwaa uva ko kutya omukithi ngoka ohagu vulu okukwata aalumentu,” Elsaket a fatulula.

Ta ti, oopelesenda 75 dhaalumentu ohadhi kwatwa kokaankela ndjoka omvula kehe, nuunene kaanamimvo okuza 65.

Elsaket okwa ti, okaankela ndjoka oyi na omandhnidhiliko  ngaashi, okusitama uusiku olwindji, okululuma moshinena ngele to sitama, okusitama ombinzi, oshowo ombunda tayi pi.  

Otaku hokololwa kutya omukithi gokaankela ohagu dhipaga aantu nogwa nika oshiponga. 

Okaankela yokomapunga oyo tango hayi dhipaga aantu, taku landula okaankela yokomagundji ndjoka unene hayi kwata oomeme oshowo yokiilyo yiivalithi ontintatu.

– vkaapanda@nepc.com.na


2022-10-18  Victoria Kaapanda

Share on social media