New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oshinhovele vati sha kwata onghonga omukainhu weedula 56 …Omupopiliko weleleo lOukwanyama a vela ovakainhu ombedi moi

Oshinhovele vati sha kwata onghonga omukainhu weedula 56 …Omupopiliko weleleo lOukwanyama a vela ovakainhu ombedi moi

2022-08-09  Festus Hamalwa

Oshinhovele vati sha kwata onghonga omukainhu weedula 56 …Omupopiliko weleleo lOukwanyama a vela ovakainhu ombedi moi

Okamatyona keedula 17 oka kwatwa po eshi vati ka kwata omukainhu onghonga pefimbo kwa li ta ende mondjla auka keumbo.

Oshiningwanima eshi osha ningilwe Etitano momukunda Okatope moshitukulwa shaHangwena efimbo loufiku.

Omukonakoni woimbuluma moshitukulwa shaHangwena Omupedu Commissioner   Zacharia Amakali okwa hokolola ta ti omufekelwa okwa nukila omukainhu ndele ta mu denge pedu fiyo ta i naye moixulo moixwa.

Vati nakuninga oshihakanwa okwa kala nokukuwa fiyo ovashiinda tave uya oku mu kwafela.

Opolifi oya ti omufekelwa okwa faduka po nondjato yanakuninga oshihakanwa ei kwa li a humbata. Opolifi novakwashiwana ova kala ve li molukongo lokukonga omufekelwa fiyo ta kwatwa po Olomakaya eshi a hangika meumbo lavo. Nakuninga oshihakanwa okwa twalwa koshipangelo opo a ka ningilwe omakonakono opaunamiti.

Eshi a kwatafana naKundana kombinga yoshikumungu eshi, omupopiliko welelo lOukwanyama Andrew Naikaku okwa ti elongifonai loingangamwifi nomalodu olo unene tali etifa ounona vomatyona va kale tava longo oimbuluma.

Naikaku okwa yelifa ta ti ovakainhu navo otava lengifa oshiwana eshi hava kala ashike tava nu omalodu noumatyona onghee eshi ohashi eta opo omukainhu a kale a dinika kokamatyona shaashi ohava nwine pamwe omalodu.

“Ngeenge omukainhu ohave li fiile mo obiila nounona voumati noshoyo okukala tava ndanisa meendingosho eshi otashi eta mongula ngeenge oumatyona va kwatwa komahalo oixulo vaha kale va tila okupula omukainhu oo,” Naikaku ta ti.

Okwa kunghilila ovadali opo va fimaneke omufyuululwakalo wokukala tava xungile nounona nomaumbo opo va dule okuyandja ehongo kounona nghee ve na oku lihumbata.

“Ovakainhu nava xulife po okukala tava tokelwa meenhingo nounona voumati shaashi ngeenge omukainhu okwa kolwa ota kala a landulwe moixwa ndele ta kwatwa onghonga,” Naikaku ta ti.

Okwa weda po ta ti ovakainhu vamwe ove hole oku lixwa mounona voumati tava pula okulandelwa mo omalodu ashike konima ngeenge okwa iwa naye moixulo ota ka tya okwa kwatwa onghonga shaashi a fya ohoni.

“Elelo laUkwanyana itali popile ounona voumati tava kwatwa ovanhu onghonga shaashi nafye inatu panda koimbuluma tai longwa ashike otwa hala ovakainhu navo va kale ve lifimaneka ngeenge ve li meenhingo,” Naikaku ta ti.

Okwa weda po ta ti ovakainhu noukadona nava kale tava djala nawa ngeenge ve li meenhingo shaashi ngeenge omukainhu va djala nai eshi nasho ohashi nane ovalumenhu opo va kwatwe komahalo oipala.

– fhamalwa@nepc.com.na


2022-08-09  Festus Hamalwa

Share on social media