New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Otavis ǁanǂgāsaben ge N$57 miljun marisa surude hâ

Otavis ǁanǂgāsaben ge N$57 miljun marisa surude hâ

2022-10-18  Albertina Nakale

Otavis ǁanǂgāsaben ge N$57 miljun marisa surude hâ

ǀHaob ais ge Otavis di !ās ǀawemā!nansa surudehe hâ maris, !ā!khōmais !oabadi !aromasa N$57.6 miljun maris ai  nē kurib di 6 Taraǁkhumuǁkhâb dis khaos ai go mâ. Nē marisa go a ǂhākhâis ge 19.6 persentgu di ǀgapiǀgapis hîa 2020/21ǁî marikurib !nâ go surudesa i N$48.2 miljun maris ai go ǀarohes xa go !aromahe.  

Otavis di Dana Sîsenǂuira Mâisab, Sakaria Haulofub ge ge mî, !nāsa !ā!nāsi ǂgaeǂguidi ǀkha i Namibiab a ǂhabase ī surudega ǁaeb ai mātare tamas ka i o mātares ǁkhāsib !nâ hâ tama is nēti ī !oabade ra sîsenū khoena xus ge ǀgaisa ǁgoaǂuis ase noxopa danasa ra ǀhōǂui. !Oabadi hîa ǁgam-i tsî nau ǂhâǂhâsa !oabade !khōǂgā hâdi matarehe tama is xab ge Haulofuba ge mî, ǁnaetisa ǁanǂgāsaben nē !âb !nâ !nāsase a ǀhapixasa, nē surudesa miljunga xun ǁîna hoan xa !nāsase surude hâ amaga. Ai!âb Haulofuba gere mîsa !oan ge ǀnîkhami kō !gôab surude-aona ǂhanub berodi, ministeridi tsî ǂnûiǂgāde !khōǂgā hâ, xawen ge ǁîna ǁaeb garuse ra mātare. !Hū!âdi tsî ǁîdi !aroma ra nî mātarehe teks-i di surudeb !nâ !nāsa !âba ra kuruǂuin ge ǁnā khoen hîa !hū!âde ǁnāti ǀgui noxopa ommai tamase !khōǁgui hâna, ǀguis khami ī ǀgau-i ais tsîna !ā!khōmais !oabadi !aroma !gaeǁaresa tamadi ǀhonkhoena. Nau ǀkhāb di !âb hîa noxopa surudeba ǁgoe !garo!ādi tsî ǂnûiǂgādi hîa omkuruǁgâugu tsî maindi tsîna !ās ǂnamipe ūhâna. Nēna mûǂam tsî ǂhanu ǀgaub ai !khōdanas ases ge ǀawemā!nansa hōǂgās tsî māǂuis di sîsenǀgaub xoaǁguiba ūhâ tsî nēs !nâ-ū ǂgaoǀkhāsa !harib ai tsî ǂâuǀoahâse surudega ra mûǂam tsî ǁawoǁawo mâtin surude-aona nē surudeba nî mātaresa.

Otavis ge îs di ǁanǂgāsaben tsî !oabadi âsa ra sîsenū khoen di ǁâǁawa!gôade ǁkhawa ge kō!gâ tsî ǀasa kai, ǁaeb ai ǁîna ǁkhami tsî mātares ǂnamipe ǂâiǂâi!nâ tsî ǁkhāti ǁkhâkorobe surudeb ǂhawega ǁaeb ai sîǂuis ase. ǁKhātis ge ǀawemā!nansa ǁnān hîa mâǂoahâ surudeba ūhân ǀkha ǁnâugub xoaǁguigu !nâ ge ǂgâ, in ǁîn ra mîǁgui marisa ǁkhâkorobe surudeba ūǁnâs ase mātare, xawes ge ǁnān hîa nēti ī mîǁguiga !gôa!gâ tama ra in tsî ǂâikorobe mātare ran tsîn di ǁgamsîsenūsa ra ǁara. ǀAwemā!nans ge ǁkhāti ra ôa-am ǁîs di ǂēûdi ǀhûhâsib ǀkhas ra ūhâdi !nâ ǁîna ǁkhāǁkhākhâi tsî ra ǂgaoǂgao!nâ, !aromas nē !oabadi nî mātarebahes dis ǂnamipe. 


2022-10-18  Albertina Nakale

Share on social media