New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ouministeli woukashikekookanhu wa tameka oshikonga shokutekula ounona

Ouministeli woukashikekookanhu wa tameka oshikonga shokutekula ounona

2021-09-24  Festus Hamalwa

Ouministeli woukashikekookanhu wa tameka oshikonga shokutekula ounona

Omupopiliko mouministeli woukashikekookanhu nonghalonawa yokaana Lukas Haufiku ota hokolola ta ti ouministeli wavo owa tameka okuninga oshikonga shokutekula ounona.

Okwa ti elalakano loshikonga eshi okuyandja ouyelele kombinga nghee sha fimana okutekula ounona ava inava halika vali kovadali vavo.

Momukandapitifi wa dja mombelewa yomupopiliko wouministeli woukashikekookanhu, otau yandje ouyelele nghee sha fimana kovanhu okutekula okaana inaka dalwa kovadali vako ile keheshi ofamali yavo.

Okwa yelifa ta ti ounona va pitikwa okutekulwa ounona ava inava halika vali kovadali vavo, ounona ava ovadali vavo va yandja epitikilo opo va ka tekulwe kumwe ku lili, nounona va pumwba omalukalwa.

Haufiku okwa fatulula ta ti ovanhu ashike ava ve na eedula 25 oku uka pombada va ufwa okupewa ounona ve va tekule, nava kale ve na oshisho shokutonatela ounona, nava kale ve na ombapila ya dja koshipangelo tai u like kutya kave na sha oudu wopamadilaadilo, nava kale ve na ombapila yomanyala ya dja kopolifi tai  ulike kutya omunhu ina longa oshimbuluma nale.

Okwa ti ouyelele we lixwa po otau monika keembelewa davo doukashikekookanhu moshilongo ashishe, onghee ota ti kukeshe ou e na ehalo lokupewa ounona na kale a kwatafana neembelewa davo.

Okwa popya ta ti ovalihomboli navo ova pitikwa okupewa okutekula ounona, ashike ova pumbwa tete okuwanifa po omilandu edi di na okulandulwa tete manga inava pewa ounona. Okwa denga omufindo ta ti ovanhu ngeenge inava hala ounona vavo, ova manguluka opo va kale tava twala ounona keembelewa doukashikekookanhu opo oministeli i kale ya ninga omalongekido okuyandja okaana ka ka tekulwe kwau e na ehalo lokukatekula.

Okwa yelifa ta ti omunhu keshe ou a pewa okutekula okaana oku na oufemba wokutula okaana kofani yaye, ile okushendja edina lokaana shaashi okaana ngaho oka ninga po kaye eshi te ka tekula.

Haufiku okwa kwandjangela nokupopya ta ti ovanhu ve na ehalo lokutekula ounona otava ka pewa eefooloma dokuudifa tete.

Okwa weda po ta ti ovanhu ava ihava mono ounona navo ova manguluka okuninga omaindilo okutekula ounona.

fhamalwa@nepc.com.na


2021-09-24  Festus Hamalwa

Share on social media