New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovaenhana va filwa onghenda - elelo la dima po oishoshela

Ovaenhana va filwa onghenda - elelo la dima po oishoshela

2023-12-05  Festus Hamalwa

Ovaenhana va filwa onghenda - elelo la dima po oishoshela

Elelo lodoolopa yaEenhana ola eta po efimbo lefilonghenda omo ovakalimo itava ka futu oishoshela keengunga domayakulo.

Efimbo lefilonghenda eli ota li ka tameka muJanuali momudo tau uya fiyo kexuli lomudo. Edi oda popiwa kumayola wodoolopa yaEenhana Omri-Onn Kavandje  pefimbo kwa li talesha oshipopiwa shaye okutambulako oshinakuwanifa eshi a hoolululwa a shune koshipundi onga Mayola wodoolopa. 

Moshipopiwa shaye Kavandje okwa ti odoolopa oya taalela eshongo lovakalimo ve na eendjo da muni deemilliona N$40.2.

Okwa ti eendjo oda kwa telamo omayakulo a yooloka a muni ngaashi omeva noshoyo eenhele dedu ina di futwa.

Okwa ti ombelewa yaye otai kwa shipaleke eyandjaneko lomayakulo modoolopa opo ovakalimo va mone omayakulo opashiwana.

“Osha fimana ngeenge odoopopa ya hambuka po molwashi otashi nane ovanangeshefa ve uye va ninge omangeshefelo modoolopa,” Kavandje ta ti. 

Onghee okwa ondila ovanangeshefa veendodo da yooloka opo va holoke momwaalu muhapu okuninga oipindi mEenhana. 

Kavandje okwa ti elelo lodoolopa ota li twikile yoo vali okulongela kumwe noikondo yehongo ya yooloka opo modoolopa mu kale mu na oiputudilo ya yooloka. “Otwa yandja onhele yedu hector 42 koshiputudilo shaEenhana NUST,” ta ti. Okwa weda po ta ti oshiputudilo shoIUM na sho osha tula moilonga okukala sha tameka okueta mo IUM mEenhana. 

“Oiputudilo ya yooloka oya pumbiwa modoolopa shaashi otai kwafele ovanafikola vaha ka fikole koiputudilo yokomakule,” ta ti.

Kavandje okwa ti yoo elelo ole shipondola yandjaneka eenhele dedu 304 kovanhu ve na ouyuuyemo i li pedu opo va tunge omaumbo.Okwa indila oshiwana opo shi twikile okulongela kumwe lamuni nelalakano okuhambula po odoolopa.

Kakele kaKavandje, Selma Kawiiwa naye okwa hoololwa a shune koshi ninge omupedu mayolola wEenhana.

 fhamalwa@nepc.com.na


2023-12-05  Festus Hamalwa

Share on social media