New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovanyasha moshikandjohoololo Otamanzi tava ka ningilwa oshikunino

Ovanyasha moshikandjohoololo Otamanzi tava ka ningilwa oshikunino

2021-09-29  Festus Hamalwa

Ovanyasha moshikandjohoololo Otamanzi tava ka ningilwa oshikunino

Kansela woshikandjohoololo shaTamanzi Iiyambo Johannes ota lalakanene okushakeneka epangelo ondjilakati mokukondjifa ondjala noluhepo.

Mexuliloshivike kansela Johannes okwa li a ninga omutumba novanyasha vomoshikandjohoololo shaye opo va kundafene nghee ovanyasha ve na okukala tava kwafelwa mounamapya.

Pefimbo loshiongelele Johannes okwa lombwela ovanyasha ta ti ombelewa yaye otai ka ningila ovanyasha shikunino sha kula, osho tashi kala tashi kumwa oikunomwa ya yooloka.

Okwa ti elalakanano loshikunino eshi okuyambidida ovanyasha opo va kale tave li longele oikulya yavo vena tashi pitile mounamapya.

Okwa fatululila ovanyasha ta ti ounamapya ova fimana unene moshilongo shaashi ohau dulu okuhambula po eliko loshilongo.

Efiku olo Johannes okwa yandje eengonga dodalate, eepala do kulongifwa okutulako oluumbo loshikunino. 

“Ohandi kunghilile ovanyasha opo mu kale ta mu longo nondjungu moshikunino sheni nokukala ta mu topolafana omayele kombinga nghee mu na okutula oshikunino she ni pamufika wopambada,” Johannes ta ti.

Okwe yelifa ta ti oshikunino osha nuninwa ovanyasha aveshe vomoshikandjohoololo shaTamanzi ava vena ohokwe yokulonga nounamapya.

Okwa popya ta ti ombelewa yaye otai kala tai kongo omakwafo kovanangeshefa, kovaleli vopapolitika opo va kale tava yambidida oshikunino shovanyasha.

“Oikunomwa ei tai kala tai longwa moshikunino otai kala tai landifwa po, nokukala yoo vali tai yambidida ovakulupe, novanhu vena oulema moshikandjohoololo shetu ava veli momhumbwe yoikulya,” Johannes ta ti.

Okwa ti oshikunino eshi otashi ka yandja omauwa ahapu kovakalimo vomoshikandjohoololo shaTamanzi osho yo koshiwana shomoshitukulwa shaMusati.

Johannes okwa indile oshiwana opo shi u ye momwaalu munene okuyambidida ovanyasha mokuninga oshikunino shavo.

Okwa ti kukeshe u e na ehalo lokuyambidida ovanyasha na kale a kwatafana nombelewa yaye.

“Natu kaleni tuna ohokwe yokulonga nounamapya shaashi eshi omukalo mu wa mokulwifa ondjala noluhepo,” Johannes ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2021-09-29  Festus Hamalwa

Share on social media