New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovo tave likosho omutemo mokanaala nava lopotwe

Ovo tave likosho omutemo mokanaala nava lopotwe

2023-11-08  Festus Hamalwa

Ovo tave likosho omutemo mokanaala nava lopotwe

ONGWEDIVA - Omupopiliko wopilifi moshitukulwa shaMusati, Inspekta Anna Kunga okwa ti omunhu keshe ta ka hangika te likoshele mokanaala na lopotwe opo a katukilwe onghatu yopaveta.  Onghee okwa kunghilila oshiwana opo shi xulife po okulikoshela mokanaala molwaashi osha puka.

Okwa ti itashi ulike efano liwa ngeenge ovakulunhu tava ulike omapenge avo komesho younona.

Kunga okwa ti opolifi oya didilika oshiwana hashi kala tashi likoshele mokanaala poluhaela, kasha na ovakainhu ilo ovalumenhu. Okwa ti unene tuu omikunda ngaashi Omahenene nOmbafi ohapa kala alushe ovanhu va ngudumana tave likoshele mokanaala. "Ovakulunhu ovo kwa li va pumbwa okuulika oshihopaenenwa shiwa kounona," ta ti.

Okwa yelifa ta ti omeva e li mokaaaala okwa nuninwa okunuwa kovanhu noimuna noshoyo okulongifwa moikunino younamapya. Onghee okwa kumaida oshiwana opo shi kale tashi twala omeva komaumbo ngeenge osha hala okulikosha, ndele hakulikoshela mokanaala. "Opolifi otai ka kala tai ningi omapekako okutala ovanhu tave likoshele mokanaala," Kunga ta ti. Okwa ti ovanhu va yandja oilonga kovakwashiwana Ovaangola nava popye navo nokuyandja ehongo vehe likoshele mokanaala.

"Oovene vomikunda nava longele kumwe nopolifi mokukondjifa oimbuluma noshoyo oinima ei inai wapala okulongwa momikunda," ta ti.

Lopokati opo, omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaShana Inspekta Thomas Aiyambo kwa ti ngeenge ovanhu tave likoshele mokanaala otashi xwaxwameke ounona va danene omeva.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-11-08  Festus Hamalwa

Share on social media