New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Paulus kuna kurugana nawa nampili moomu asi age kwayatameka sure age ana kuru

Paulus kuna kurugana nawa nampili moomu asi age kwayatameka sure age ana kuru

2022-11-03  Festus Hamalwa

Paulus kuna kurugana nawa nampili moomu asi age kwayatameka sure age ana kuru

Ongwediva –Paulus Paulus, ogu gatamekere ntambodunge zokuhova age nonomvhura 15, age kwahedaukire kofarama zahekurwendi akatameke sure. Gonomvhura 22, ogu ana kara ngesi montambondunge zoutantatu posure zaOndundu zelipakerero zakara moTsumeb momukunda horowero gwaOshikoto, oguhwe kwamutwere kohambo zonongombe moAngola, omu gakakere nosinka sokukatakamesa yimuna yawo. 

Paulus katente asi nampili ngomu asi nomvhura dina piti, age ngasikisamo nzodi zendi omu ana kulironga asi ezuva limwe gahepa kukara murongi. ‘’ Ame nkenye apa kwahara asi =nize kosure. Ame nkenye apa ngani lili nsene nina mono vakwetu omu vana kukatengura kosure,’’ yimo ana kutanta. Simpe apa kahuyungire kosayitunga zaNew Era, mukurona sure gosure Ondundu Juliane Nakale katente asi Paulus nkenye apa ngakwama vanona apa nagavazi kosure. ‘’Age ngawiza dogoro posure, nage kuna simbi nombapira dendi makura tahingire medi lyositji omu ana kundindira vanona vakwawo vapwage pokaruwogonma tupu, ano age siruwo oso kapi vana mutambura. Yimo ana kufaturura ngoso. Age nye apa gamwene asi Paulus ana pumbwa kulironga, yipo nye gazire aka pure komberewa zawo zonene zomukunda zerongo nokuvatantera udigu waPaulus. ‘’ Ose twakondja dogoro twamugwanena mbapira zovharerwa dogoro yipo nye twayamutura montambo ndunge zokuhova. Ose kwamurandera mudwaro gosure, nonombapira dokosure. Age katente asi Paulus munona alirongo ntani kurugana unene, age nkenye apa noyirugana yendi yokosure kwalituramo unene.  ‘’Yirugana yendi kuwapa unene sili, kutunda tupu apa gatameka sure zendi. Ame kuna hafa unene morwa omu gakara ogu Paulus. Paulus katanterere sayitunga zaNew Era asi nkenye apa konyima zosure, ntani mosikondo vike, age kuzeresa mambo govantu ntani kukuhwa mahauto.  ‘’Ame kuruganesa yimaliwa oyo nirande nondja ntani yokulikuhwisa,yimo ana kutanta ngoso Paulus. Mokukwama mwendi, vakurona vendi valizumba nare, nomvhura ne dina pitipo, age kwatunga mokambashu vasiga oguhwe omu gakara novamumbya vendi vavali wovanona. ‘’ Ame ngesi nyame mukurona gembo lyetu. Ame kutakamesa vamumbya vange. Kapisi ure omu yina kara hena asi name nyamwange murongwa. Simpe katente asi konyima tupu apa valigaunukire, oguhwe tavatundumo moTsumeb vakatunge kopeke ano ozina awo tavazi vakarugane kofarama. 

‘’Onane kofarama ure vanakara ngesi; pwarumwe kuvhura kupitapo makwedi gavali vahana kuwiza vayatutarerepo,’’ yimo ana kutanta. Awo kwatunga pevango eli gakere nare guhyewo eli lyakere asi lyomuhona gwawo gwanare. Ngesi mwenya evango kuna kututjida pevango lyendi, morwa otate ngesi kapi vana kurugana pevango eli, ose ngesi kwato evango lyokuvhura kutunga. Paulus katente asi age kuna hara kukara mitili yipo asi agave mukumo kovanona valironge unene, kugusako udigu ou ngavagwanekera nawo. Mukurona gerongo moOshikoto, Aletta Eises katente asi mberewa zendi zina diva udigu waPaulus. ‘’ Ose kuna kutura marongikido asi mvhura ozo gahepa kumutambura posure ezi zakara asi nonzugopo dokurara vanona. Yimo ana kutanta. fhamalwa@nepc.com.na 


2022-11-03  Festus Hamalwa

Share on social media