New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / PDMs ge BIGsa ra ǂkhâ!nâ sîseno khoen !aroma

PDMs ge BIGsa ra ǂkhâ!nâ sîseno khoen !aroma

2021-11-02  Maihapa Ndjavera

PDMs ge BIGsa ra ǂkhâ!nâ sîseno khoen !aroma

ǀGuitikō - o!nâsib hîa Namibiab sâuǁkhāsib !nâ hâba oresa hōbas ases ge Popular Democratic Movements (PDM) di presidenti McHenry Venaaniba ge mî, ǁnāpab ǂhâsiba hâsa, sîseno Namibiaǁîn hîa 18 kurina xu 59 kōse hân nî ǁkhâkorobe ǀnîkhamikō marirosa ǂhanuba xu !khō!oasa, îb nēs !nâ-ū ǀgâsib ǀnōba ǁgôaxa-ūhe. 

Venaanib ra mîsa !oab ge ǀguitikō-o!nâsib Namibiab !nâ hâba a !hûǁaresa hoa!nâ-aixa ai!gûs tsî ǀomkhâis !hūsâuǁkhāsib dis ǀkha, tsî ra !aroma Namibiab hoan xa !nāsase ǀguitikō-o!nâsib !nâ hâ ǁaedi !nâ ra ǁnāsa. ǂHanusise ǂan!gâsa mâ!oara ǂgiǂgo!nans di ǂgaeǂgui-aob ge ǂoa ge wekheb Donertaxs aib ge ǂhôare-aona gere !nuri-oaba, PDMs ge Otjiwarongos !nâ 18 – 22 ǂNūǁnâiseb 2021 dis ai ūhâ i ǀhaos tawa ge ūhe mîǁguigu ǂnamipe soab ai ǁnāti gere gowaǂuisen.  “Ab ǂhanuba !gâise ǂâi!nâǁguihe hâ tsî sîsenxa dīǀgauga ǀaweǁguib !nâ ūhâ BIGs !aroma nî māǂuihe maris nî !hūb sâuǁkhāsib di taniǁkhāsib !nâ hâsa îs tā nē !gâi ǂâibasensa, !hūb sâuǁkhāsiba nî khao-oa kai xūse hā. Noxopas ge PDMsa a !khō!gâs ge, ǂhanub nî !hū!nāsise nî mâtikō maris nî ǁkhâkorobe !hūb a ǂhabase !khō!oahesa ǂâi!nâǁgui, ǁkhāti xūn di ǀgapiǀgapihes ǂanǀgaugu !nâs ǀkha ra !gûǁarese,” tib ge ge mî. 

Venaanib ge gere ǀgonǀgon!gao, sîsenosib nî ǂgaoǀkhāsa kō!gâsa !khō!oasa, in nēs xa ra tsâǀkhāhe !hūǁîna ǁnā ǁkhāsib !nâ mâihe tsēkorobe ûigu !nân ra !kharu!nâ hō!âde oresa ūhâbas dib !nâ. 

“Sida xoaǁguigu ge kaise !gāsase ǀgaisa sâuǁkhāsib nî hâsa ǂgaoǂgao!nâs, !gâise ra ai!gû ǂkhari-tsî-ǁaeguǀnōb ǂharugun tsî danase ra mâǂoa hui!khoe-ams !aroma xoaǁguigu tsîn ai !gao!gaosase ǂgaekhâisa.”

 Venaanib ge gere !khâikhom, sîsenosib mâsib hâ ai ǀnōb Namibiab !nâb !aorosa !harigu ai sīhâsa, !gōsaseb ge nē mâsiba ǂkhamkhoesib tsî ǁkhāǁkhāǂuisen hâ xawe a sîseno ǂkhamkhoen tsîn !aroma !noea!nauxase hâ hâ nî oresa ra ǂgaoǀkhā.

 PDMs nē soab ai ra aoǁguis ge, ǂhanub ga a ǂnûiǂui ǀnîkhamikō !gôab di tendered sîseno ǂkhamkhoena māhesa !khaisa. Ai!âb noxopa gere aoǁguis ge, ǂharugutsoatsoas tsî ǁnās ǀkha ra !gûǁare !kharaga ǁkhāǁkhā!âgu hîa skolgu !nâ ra ǁgau!nâhegu di ǁkhawa kō!gâhes a ǂhâbasa !khaisa în ǀgôana ǁnâi ǂkhamsisa xu mariǁhōn ǂnamipe hâ ǂansa ūhâ.  ǂHanusise a māǂuisa !gôakhâigu ge ra ǁgau ǁaupexan 46 persentgu ǂkhamkhoena 2018ǁî kurib ǀams ai ge sîseno īsa tsîb Namibiaba nē kurib ǀams !nâ !âubasenhe rasa !oa 50.3 persentgu ai ǂkhamkhoen sîsenosib ǀkha nî mâsa. 


2021-11-02  Maihapa Ndjavera

Share on social media