New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Wayi wanangondwe ngesi kuna kara nye melikwamo lyokurandesa

Wayi wanangondwe ngesi kuna kara nye melikwamo lyokurandesa

2018-02-15  Staff Report 2

Wayi wanangondwe ngesi kuna kara nye melikwamo lyokurandesa
John Muyamba Rundu-Evango eli vatunga asi ngano lyokuranesera nangondwe moRundu nositambo asi varandeseremo nangondwe gokutunda monomukunda ngwendi Kavango ntani mukunda gwaZambezi. Evango eli kwalitambesera asi livatere vaKavango ntani vatungimo momukunda gwaZambezi wokusika komasere ava vakara asi kuzangura nokugwana eparu lyawo mokurandesa nongondwe, evango eli kuna kara asi nalivaretera uwa omu navakarandesa wayi wawo nawa. Evango eli lina kara asi lyongesefa zokulisiga siga, muna hamene evango lyomapongo ntani evango lyokurandesera wayi wana ngondwe kwalitunga ministeli zonongesefa nekuliko vana ngesefagona kupitira melikwamo lyaNDC omu yavatumbukira asi awo ngano yiwo wokunkondopeke ekuliko lyongesefa. Evango eli kuna kara mekeverero negendeso lyaNDC ano ngesi lina tura matjingiso kovanangesefa gona asi vagwane mpito omu navakara asi yiwo vamwe vana kugendesa evango eli mokutjingisa nangondwe kapisi moKavango naZambezi mwelike nye Namibia nazinye kooku zakahaga. “ Yii evango kuna kuza metjingiso, vahepa kuturamo mahundiro aga gana kara asi gahepa kuyasika mombr=erewa zetu komeho Nsinano 2. Ava vana hara kuruganena mevango eli hawe mpito ngesi pozili mokuyatara vahepa kugwanekera kumwe nomberewa zetu moRundu, yimo ana kutanta ngoso munamberewa gouhwi waNDC moRundu, Fernando Marungu. Etungo eli kwatamekere kulitunga mo2014 nokwedi kwaMurongankuru ano kwama nye kulitunga NDC negano asi evango lyokugava udivi nokuruganena yiruganeso ntani egano nye lyaNDC lyokupandura nokugava asi ngapi navaruganesa wayi. Mokukwama nye NDC, vzanguli wowayi vahepa kurandesa wayi vana pilire kuwapayika nawa kevango eli ano awo vevango tavakaurugana nye nawa moomu yawapere kumwe nokuturapo ndando, kapisi sinkwa ntani omu yina kara asi murandi yige gokupanga asi yingapi naranda wayi owo pondando zombiliha. Ano muntu ndi kampani zopa umwene ngaziza nye kowo avadura nangondwe aka rande makura age aya muzerese komeho zokuninka asi vamurandese komukunda peke. Eyi nayo kuna kara asi kuna kugusapo mukaro gokuhanesa mukisi gokaondo nokana asi vahagurundurura kutunda mukunda zende mukunda, morwa wayi nawo vana udimburura asi yiwo umwe una kuhanesa mukisi ogu. Evango simpe naligava edeuro kwava ava tungu nonzugo danangondwe ntani kuvaronga asi ngapi navazangura nangwendwe asi yipo komeho oko twakazumbanesa uhwi ou tuna kara nawo posiruwo esi
2018-02-15  Staff Report 2

Tags: Khomas
Share on social media