New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Pohamba ta twikile nokuyambidida ehongo

Pohamba ta twikile nokuyambidida ehongo

2021-08-10  Festus Hamalwa

Pohamba ta twikile nokuyambidida ehongo

Omupresidende mukulu Hifikepunye Pohamba okwa ya dja etungo lina eengulu dofikola dili nhee lili pongushu yoshimaliwa shoN$900 000 kofikola Okanghudi Combined School, moshitukulwa yaHangwena Etitano.

Pefimbo ali ta yandje eengulu Pohamba oo eli mwene womukunda Okanghudi omo mu na ofikola oyo, okwa ti ota twikile nokukala ta yambidida oshikondo shehongo nokukwashipaleka kutya kape na okaana kofikola ta ka longelwa koshi yomuti.

Eshi oshikando oshitivali Pohamba ta yambidida ofikola ei. Momudo 2018 Pohamba okwa li a tunga omuhandjo wofikola woku nangala ovafikola ava vali tava mono oixuna yonhele yoku dja omo mopaife ovanafikola vondodo onhi 11 veli 186 hava di momuhandjo wofikola.

“Osha li omudo 2019 eshi omukulunhufikola wofikola yaKanghudi pamwe nelelotonatelo lofikola ve ya keumbo lange tava kongo ekwafo opo ndi vayambidide noshimaliwa shokutunga eengulu dofikola dili nhee shaashi omwaalu wovanafikola omuhapu, onghee ofikola oya pumbwa eengulu opo ovanafikola va kale va mona eengulu. Onghee onda kufa etokolo opo dikale nda yambidida ofikola ndele andi tungu eengulu dili nhee shaashi ehongo olafimana kounona vetu,” Pohamba ta ti.

Pohamba oye umwe kwa li afindana epapa eli kwa li a pewa lo Ibrahim Prize eshi ali oye dingi movaleli vaAfrica.

Pohamba okwa twa ovanafikola omukumo opo ve lihonge opo vakwashipaleke kutya otava kapita noitwa iwa momakonakono avo axuninwa okexulilo lomudo. Okwa denga omufindo ta ti nonande ovanafikola vataalela omashongo ina va pumbwa okukala vateka omukumo shaashi ouwa iha u monika nakapala kayela, onghee okwa ti eshi shafima okulihonga noudinini ndele tava piti va ka ninge ovanashilonga vokomongula momaifano ayooloka.

Pohamba okwa kumaida ounona voukadona opo vaxulife po okukala tava ningi omateelelo pefimbo veli mofikola shaashi eshi otashi piyaneke elihongo lavo, yee ta ti vali ngeenge omunafikola okwa miti eshi otashi eta ashike oluhepo momaumbo.

“Ohandi pandula omukulunhufikola pamwe novahongifikola eshi mwa kala nokulonga noudinini opo mu kale mwapitifa nawa ovanafikola, onghee onda hafifwa koidjemo iwa yofikola ei shaashi ovanafikola ohava piti nawa. Twikileni nokulonga nelitulemo nondjungu opo ofikola ei ikale dingi mokupita,” Pohamba ta ti.

Ofikola Okanghudi oyi na vanafikola veli 820, novahongifikola veli 24.

Omukulunhufikola wofikola Okanghudi combined school Matheus Nekongo okwa pandula unene eshi va pewa eengulu dofikola. Okwa popya ta ti ovanafikola otava ka pita oitwa iwa opo va twikile nokuhafifa omupredende mukulu noidjemo iwa.

Nekongo okwa ti ofikola oya pumbwa omakwafo natango ngaashi oipundi yoku tula meengulu edi dipe, eembete dovanafikola shaashi ovafikola vamwe oveli hava nangala pedu fiyo opaife nosho yoo ongulu yokukala tai lile ovanafikola.

Onghee okwa indila ovanangeshefa osho yo ovaleli vopapolitika opo ve u ya va yambidide ofikola natango.


2021-08-10  Festus Hamalwa

Share on social media