New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / RFA kuna kuvatera IIKharas konompasi mpasi

RFA kuna kuvatera IIKharas konompasi mpasi

2022-05-12  Steven Klukowski

RFA kuna kuvatera IIKharas konompasi mpasi
Top of a Page

Yita eyi yokurwa morwa nompasi mpasi donongeha,kuna kureta ezonaguro koekonomi lyomomukunda gwa //Kharas kunane noudigu, simpe udigu ou kuna kutwima. 

Road fund Administration ngesi zina wizamo nazo zivatere ministeli zonondima omu vana kutjida yimbumburu eyi ndi nompasi mpasi edi omu kavageve uhwi woyimaliwa yokusika ko N$120 000 omu muna hamene 20 mist blowers,200 efekto Cypermenthrins, 20 makaranyanya,reflextors ntani 20 nonkaku edi dokuruganes. 

//Kharas,nguuru Aletha Frederick kuna kara asi nouhwi omu vana gwana mukunda naguvhura kurugana moomu gwavhulira yipo vatare asi yininke nayinye dogoro vakagwaneko yiruganesi yimwe. 

Frederick katente asi, nampili ngomu yina kara asi vakansela womomukunda kwaryugana unene mokurwanesa nompasi mpasi edi, ministeli zonondima nazikara nye pevango lyewa lyokuvhura kurwanesa uhumi ou wangesi.  

‘’Pwanyamwange ntani ministeli zonondima, ngesi kuna kara nye pevango lyewa omu naturwanesa uhumi wangesi. Ame kuna hara kupandura RFA nompitisili dawo eyi vana gazara mokuwiza vayatupe nayinye eyi vana reta yokuyaruganesa eyi vana tupe mawokowoko. Uhwi ou hawe naturuganesako moomu twavhulira tutjide yimbumburu yangesi. 

Age kahundilire nombunga dokulisiga siga digaveko yiruganeso eyi nava kalivatera nayo ramabangako vanangesfa wokulisigasiga momukunda, eyi yina kara asi nkenye mbatero navagwana zina kara mulyo unene zikapopere ministeli zionondima, mema, evhu varwanesa nompasi mpasi edi.


2022-05-12  Steven Klukowski

Share on social media
Bottom of a page