New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Rössings ge N$350 000 marisisa ǀgôaron !khaiba ge ǀkhae

Rössings ge N$350 000 marisisa ǀgôaron !khaiba ge ǀkhae

2024-02-20  Correspondent

Rössings ge N$350 000 marisisa ǀgôaron !khaiba ge ǀkhae

TSOAXUBAMS – Rӧssing Foundations ge ǂoa ge wekheb Wunstaxtsēs ai N$350 000 ǁkhāsib ǀkhaeba Ruach Elohim Foundations Tsoaxubams !nâ mâsa ge ǀkhae. Ruach Elohim Foundations nēs ge mario!nâse ra !oabade mā ǂnûiǂgās hîa îarona aoxūhesa ǁkhaes !aroma ge ǂnuwihesa tsîs ge !naesa xu ǀgam kurin kōse hâ gôarona ūǂgā tsî sâsa ǂnamipeba ǁîna māsa ra ǁawoǁawo. ǁKhātis ge nē ǀgôaron ǁgûdi tsîna ǀgaiba !hoaǂkhâ!nâs tsî ǂkhâ!nâsa ǀgôarona di nē ǂnûiǂgās tawa hā ra ǁnāxū soagu !nâ ra mā. Ruach Elohim Foundations ge nē ǁgûde !narixūn tsîna ra mātareba ǀgôarona hā ǁnāxū tsî ǁkhawa ǁarus !aroma. ǂNûiǂgās hîa ǀkhaega xu ǀgui ra ûi!kharus di ǁgūbas ge nē ǀgôarona sâsa tsî ǀnammi xa oahâ ǂnamipeb !nâ kaikai tsî ǁkhāti !norasase di Namibiab ǁgûde ǀgôaron âde hā a ǁnāxū !gao ǁkhāse. Nēs ge ǁkhāti ǂhanusise a ǂan!gâsa ǂnûiǂgā, ǀgôarona ǁkhaubas !aroma hâsa tsî ǂâisa gôarona aoxūs tsî huibats a hō ǁkhā ǀgaun ǂnamipe hōhōs ai ra !gao!gaosa. Rӧssing Foundations mîgowaba-ao tsî ǀhûhâsib omkhâisens danas, Maria Immanuels ge ge mî, ǁîn di ǀkhaeb nē ǂnûiǂgās ūhâ ǁgoaǂuide, xawe oresa ra hā-ū sîsenna ǁîna supusupubasa. N$350 000 xus ge N$240 000 ǀhûhâsibas nē ǂnûiǂgāsa ra mā sîsenni ǂnamipe ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ ǂans tsî ǁkhāsiga ǁîna ǀarobas !aroma nî sîsenūhe Namibiab a ǂhabase. N$50 000 ge sîsenaon nē ǂnûiǂgās din di ǁkhāsiga ǁāǁās !aroma nî sîsenūhe tsî !gau ra N$60 000 nî îaron daina ǁama-ūhese. Ronel Peters, ǁîs tsîn a nē senters !hui-aon di ǀguis ge ǂgaoba xu hâ gangansa gowaǂui tsî ge mî, nē ǀkhaeb ge kaiseb ǂhâsiba hâ ǁaeb !nâ a hā tsî ǂhanu !aromadi !aroma ǂhanuse nî sîsenūhe !khaisa. “Nē marisi huib ge nî īǁkhā kai, sida ǂhunuma ǀhûhâsib !oaba-ao-e da nî ūhâsa hîa ǀgôarona ǂhanusise mâǁnâs !gûǀgaub tsî ǁgûdi nēs !nâ ra !kharu di tsîna nî ǀgaiGai!nâ tsî ǀgaise ība-e,” tis ge Petersa ge mî. 


2024-02-20  Correspondent

Share on social media