New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Rössings ge ǂûi!nâ!khaiba ǀÂǂgomes !nâ ge ǁkhaeǁnâ

Rössings ge ǂûi!nâ!khaiba ǀÂǂgomes !nâ ge ǁkhaeǁnâ

2022-08-16  Staff Reporter

Rössings ge ǂûi!nâ!khaiba ǀÂǂgomes !nâ ge ǁkhaeǁnâ

Sîsenao-i xa xoahe hâ

 

Rössing Uranium mains ge ǀgūǁae Willem Borchard ǂAmskoli (WBP) hîa Erongo ǀkharib di Dâures ǁHûi!nâǂharis !nâ ǁgoe ǀÂǂgomes !nâ mâba, ǂûsâi!nâ!nā-oms ǀkhaeba ge mā. Nē huibas nî māsa ge mainsa a hirihiri!nâ !khais ge, ǀgôan tsēs di mai-e ra aiǂhomi!nâbahe !khaib, blēb ǀguiba a ǁguiǂamsa tsî sâi-aodi tsî ǀgôan tsîn hoan !aroma ǂnû-ai!naon tsî tāga ūhâ tama hâ, sâsase ǂnûǁnâsen tsî nî ǂûse i mâsiba ūhâ tama īs xa. Rössing Uraniums di huib ǀkhāb ge ǀasa ǂûsâi!nâ!khaiba skoli ǂganagab di !gâbǀkhāb ai ge omhe. ǀAsase go ǂnuwiǂgoaba xu a ommâihe tāgu tsî ǂnû-ai!naodi ge ǀgôan nî sâsase ǂnûǁnâsen tsî ǂû !khaisa go īǁkhā kai. Nē ǂnû!khaib ge nēsi ǀnî ǁaxasin !aromas tsîna a sîsenūhe ǁkhā, aiǁgause ǀgôan ǀkha ra dīhe ǀhaodi tamas ka i o !kharaga  ǂnûn !aromas tsîna. ǀNaib ge skola ūhâ i ǁgâuǂnamib tsîn ge !gâi!gâi!nâhe tsî ǀkhamaǀkhamahes tsîna ge dīhe. Rössing Uraniums ge ǁîs ǀkhāba xu Namibiab ǂNûiǂgās Maindi tsî Texnoloxib dis (NIMT), Arandis !nâ ǂnôasa ǀguipa nē projeks ai sîsenǀhaos !aroma ǀgûǀkhā tsî ge !khō!omhe. NIMTs ge skoli di khôahâ !naon tsî ǂnû-ai!naodi hîa sîsenūhe ǁoase mâna !naokhâi sī tsî aitsama kurukhâi tsî ǁkhawa skola ge ǁkhaeǁnâ tsîn ge ǀgôana ǁkhorexase nēsa !khō!oa tsî !amkuse ǁkhawa nē ǁaupexa a ǀasa ǀgaub !nâ hâna ra sîsenū. Nē huib ge Rössing Uraniums ǀaweǁguigu !naka “ Tita-Xa a -Kai Projeks” (BTMP) !nâ a xoaǁguisa hîa ǁgūbas âsa, nau !âǀhuru-aon tsî ǁnān hîa !gâi!gâba nē tamas ka i o nau ǀgau-i ai  ra ǀaman ǀkha hâ sîsenǁareba hirihiri!nâ tsî ǀunis ai ra ǂoaxa !nuriba !gâi!gâxase ǀamsa, Rössing Uraniums ga ǀguri dī hâ, o ga hâ hâ sîsenǂuib xa. Nē projeks ge hû !âga !khōǂgā hâ hîa 10 Taniǀgaraǁkhāsib Omkhâisens ǁGûbade  ra ǂkhâ!nâga. Rössing Uraniums di ǂharugu!âb !hoaǂharugudi danab, Daylight Ekandjob ge ge mî “Kurikorobes ge Rössing Uraniumsa ǁîsa xu ra ǂanǂui mâ !âgu huiba ǂhâba hâ tsîb ǁîs di huiba mûmûsa ǀkharaǀkharasiga ǁnān hîa ra domdorena !khōǂgāba hâsa. Nē dīǀgaub !nakas ge nē kuri da ge mîǁguisa, Erongo ǀkharib !nâ da ǂamskol-e nî ǁgaumâi hîas Rössing Uraniumsa !nona kurigu ǁaeba sîsenǁareba nî ū-ūse. Willem Borchard ǂAmskoli di ǂûsâi!nâ!nā-oms tsî hâ ge noxopa ǀkharaǀkharasin ge aitsama Rössing Uraniums tawa a sîsenxa kontarakteri, Shipanga ǂNûiǂgās, hîa ǁkhāti ǀÂǂgomeb ǁanǂgāsabena sîsenaose !gaehâs dib xa ge !khōdanahe hâ i.  


2022-08-16  Staff Reporter

Share on social media