New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Rundus ge ǂguro !nās ase ǁkhākhāsentoa go ǀae!khō-aona go ǁkhoreǁhare

Rundus ge ǂguro !nās ase ǁkhākhāsentoa go ǀae!khō-aona go ǁkhoreǁhare

2022-09-13  John Muyamba

Rundus ge ǂguro !nās ase ǁkhākhāsentoa go ǀae!khō-aona go ǁkhoreǁhare

RUNDUS – Rundus ǂHanusi ǀAeǁgâub ge ǂoa ge wekheb Mantaxs ai 40 ǁkhāǁkhāǂuisentoa go ǀaedī-aon,  ǂguro !nās ase ǁîn di ǀaeǁgâub !aroma !nae!khais ase īse go !khō!oa. 

Nē ǀaeǁgâub tsî Tsoaxaubams ǀAeǁgâub, Erongo ǀkharib !nâ mâb hâkha hoakha ge mâb hoaba 40na ge !khō!oa, ǁnāpas ge mā-amsa ǀgūǁae ǂUrusib Mâisan ǀAwemā!nans Namibiab disa (HPCN) xu a !khō!oahe, nē ǀaedī-aon universitaitdi tawan  ra ǁkhākhāhe ǂansa si ama mâsib ǀaeǁgâugu dib tsî ǀae-aon ai dīǂuis di !ēsa mās ase. Rundus ǀaeǁgâub tawa go tsoatsoa 40na xun ge korona Universitaits Namibiab dis (Unam) ǀAe!khōs !âba xu hâ, naun !kharaga ǀgapi ǁkhāǁkhākhâi!khaigu Russiab, Ukraini tsî Chinaba xu hâse.

!Kharu ge kurigu !nân ge ǀae!khōs !nâ ǁkhāǁkhāǂuisentoa hâ mâisana praktise ǂansa hōbasens !aroma ǀAeǁgams ǁAegub ǂHanusi ǀAeǁgâub, Katuturas ǀaeǁgâub, Onnipas hîa Oshikoto ǀkharib !nâ mâs tsî Oshakati ǂHanusi ǀAeǁgâub, Oshana ǀkharib !nâ mâb tsîn ǀguina ǁîna tani!kharus mā-amsa HPCNsa xu gere !khō!oa. 

“Nēn ge khoen hîa nē kurib !nâ !kharaga ǂnûiǂgādi !nâ-ū ǁkhāǁkhāǂuisens ǂan!gâde ge !khō!oa tsî ǁkhāǁkhākhâide a dītoana, ǁÎna xu ra !âubasenhe !khais ge ǀgam kurikha ǁaeban ǁîn di ǂans tsî ǁkhāsiga ǀaeǁgâugu !nâ amabe ǀae-aon tsî gaxuse sîsen hâ ǀaedī-aon ǀkha sîsens !nâ-ū nî ǁawoǁawosa. 

ǁNās ge a !uru !ereamxasi hîa da māhe hâba, Nēs ge ǁkhāti ǀaedī-aon !nubusib hîa da nē ǀaeǁgâub tawa ǂnôa-ūb !aromas tsîna ores ase ī tsîb ge īǁkhāsiba hâ, ǀnîn ân nē ǀgam kurikhan kara dītoao, o nēpa a !gaeǂgāhe ǁkhāsa,” tib ge nē ǀaegâub ǂnûǁkhaeba ra ǀae!khōs superitendenti, Dr Medson Chibweba ge mî. ǀAsase go ǁkhāǁkhāǂuisen ǀaedī-aona ǀaeǁgâugu tawa ūhâs ge ra ǂâibasen, !nāsa ǁaeb tsî kō!gâsan ǀae-aona nî !khō!oasa, hoaǁae da ǀorosib ǀaedī-aon dib ǀkha ra ǂnû amaga. 

“Nē ǀgaub ge !nubusib ǀaedī-aon dib !nâ ǀorodomma nî hui da ǁkhā. HPCNs ge ǁîs di !khō!gâsas nî mās ai!â aibe ǂhâbasa ǂgaoǀkhādi aib ǀaeǁgâuba ra dīǀoasa ra ôa!nâ tsîn ge ǂkhîǂâixan as !ereamsa ǁnā !âb ai ge mā-oa da,” tib ge ge mî. Rundus ǂHanusi ǀAegâub ge !âubasenhe rasa !oa 20 ǀaedī-aon hîa !kharaga ǀaedīs !âgu !nâ ǁkhāǁkhāǂuisa tsî a ǂansabena mâ departements hoas !nâ nî ūhâs ge, xawen ge nēsis kōse 6 ǀguina ūhâ. ǁÎn ge 32 hoa!nâ-aixa ǀaedī-aon tsîna nî nî ūhâ, xawe 20 ǀguina ūhâ.  


2022-09-13  John Muyamba

Share on social media