New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Samuehli ge ǂkhamkhoesiba konferensis tawa goro ǂgaoǂgao!nâ

Samuehli ge ǂkhamkhoesiba konferensis tawa goro ǂgaoǂgao!nâ

2022-08-02  Steven Klukowski

Samuehli ge ǂkhamkhoesiba konferensis tawa goro ǂgaoǂgao!nâ

!Namiǂnûs Huri-ammi Omkhâisens ǂharugub (LWDC) di sîsenǂuira danab, Fluksman Samuehli ge ge mî, ǂans ǀkha ǁāǁāsa tsî ǀgaisa turaba ūhâse aitsama ǂharuguba ra tsoatsoa ǂgao ǂkhamkhoen kaise a ǂhâbasa !khaisa hoa !hūbaisi sâuǁkhāsiba omkhâis !nâ. Samuehlsi ge ǂoa ge wekheb !nâ ge !khawagas huri-ammi !ās tawa hâ i ǂKhamkhoen Aitsama ǂHarugub ǁKhāǁkhāǁkhâis Konferensis tsî ǁGauǂuidi tawa ǁnāti gere khom. 

“ǁÎn (ǂkhamkhoen) ge ra hui !goaxa ǁaeb sâuǁkhāsiga dawa!khunis ǀkha tsî ǁawoǁawo taniǀgarahe ǁkhā ǀomkhâis nî hâ tsî !augab ǁgas tsîna ǂoasa,” tib ge ge mî.  Samuehli noxopa gere mîs ge, ǂkhamkhoen ǁîn di mādi !nâ-ū, Namibiaba !gâi ǀkhāb ǁga ǀomkhâis !aroma a unu ǁkhāsa.  ǂKhamkhoedu ase du sado ǂâis !nâ nî ūhâs ge, Namibiab ǀhûhâsib ǁgâ hâsa, ǁnāti  hirihiri!nâ tsî !âubasensa ra khui!nâna,” tib ge Samuelhsa nē ǂkhamkhoesiba ge mîba. 

ǁKhātib ge ǁîba a mîs ge, ǂkhamkhoen ǁnā !ereams Namibiab ǂhôasa ǁkhawa ǁgamunus tsî !gâi !goaxa Namibiab !hūǁîn gere !âubasenni tsîna. Sîsenǂuira Danab ge ǂkhamkhoen di sîsenosib mâsib di ǁkhōǁkhōsasib tsîna ǂan!gâ tsî gere mî, horahus ǀgaub nē mâsiba xu ǂkhamkhoena ūǂuis dib, aitsama ǂharuguba tsoatsoas !nâ-ū ǀgui hâsa, xawes ǁnāpa sīsa ǂans, daoǁgauhes, ǂgaoǂgao!nâhes tsî !omkhōhes tsîna ra ǂgaoǀkhāsa.” 

Samuelhsi ge nē konferensis di mâxōǀkhāhes !aroma ǂgaoba xu hâ gangansa Konrad Adenauer Stiftungsa (KAS) ge mā, ǁîn xa !khō!omhes Namibiab ǂkhamkhoesiba aitsama ûigu ân !nâ xū-e sī!nâbasens !oa daoǁgaus tsî ǂkhâ!nâs !aroma. !Namiǂnûs !ā!khōmai-aos, Anna-Marie Hartzenbergs ge ǁîs ǀons !nâ gere ǁkhaeǁnâhe gowaǀîs !nâ ge mî, !auga!hūga xu ǂûn tsî ǀnî xūna nî ǂgâxa-ūbahese !âuǂnûs nē ǂkhamkhoen xa nî dawahesa îb !hūba !ā!nāsise aitsama nē xūna !hūǁîna ūhâba tsî !augab ǀkhas tsîna sîǂui tsî ǁnās ǀkha sâuǁkhāsib ǀomkhâisa hui!nâ. ǁKhātis ge !ā!khōmai-aosa ge mî, Namibiab ge hoa Afrikab di ǂûhōxu!hūse nî mâǂoa tsî aitsama ǁîb !gomsina ores ǁkhāsib !nâ mā. 

“ǁNā-amaga ta ge sa ǂkhamkhoedo ra ǁgoaǂui. î du sadu ǂâiǀgaugu tsî ǁkhoregu tsîna ǀgoragu tsî ǂhâbasa ǂans tsî ǁkhāsiga hōbasen tsî ores !aroma hâ ǂandi ǀkha nî hâse i,” tis ge ǁîs gowaǀîs !nâ gere khom.


2022-08-02  Steven Klukowski

Share on social media