New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sardarovi ge N$40 miljun maris di !garo!ā skola ra om

Sardarovi ge N$40 miljun maris di !garo!ā skola ra om

2023-02-07  Albertina Nakale

Sardarovi ge N$40 miljun maris di !garo!ā skola ra om

  Albertina Nakale

 

Russiab di !hūǁî bijunmariseb, Rashid Sardarovi hîa Marula !Aub !Garo!āsa ǀGordabes ǀgūse a ǀhonkhoe-aib, ge aitsamaba xu ge māsen, ǂgui miljunmaris ǁkhāsiba !khōǂgā hâ ǂhanub skolab ǁnā !â!âb !nâ ra hâ skolǂgâ ra ǀgôan !aroma ǁîb !garo!ās ai nî omsa. Sardarovi tsî ǁîb di !nans tsîn ge !hūkhôas ǁaxasiba ǁîb di ǀgapiǀgauxa !garo!ās ai ǁnā N$40 miljunmarisa nî ǂgan skoli !aroma ge ūhâ i. ǁNā ǁaxasib tawab ge ǂnûi!khuni-ao-i !nâ-ū gere !hoa soab aib ge nē Russiaǁî !khūniba ge mîǁgui, ǁîb mario!nâ ǁgau!nâsa hoa !garo!ā sîsenaon di ǀgôana nî mā tsî nēs xōkhā nau ǀkharigu !nâs tsîna ǂkhawusan tsî !oaǀgôan tsîna nē !ēsa nî māsa. 

ǁÎb di 100 xa a !nāsa !garo!ā sîsenaon tsîn ge mâ-i hoa-e !amku oms !nâ ǁanhâ. “ǂAuna !gôab sîsenaon ge ǀgôana ūhâ tsîs ge ǂâibasensa hâ, nē ǀgôana ǁgûn ǀkha ǀguipa ūǀgara tsî mario!nâ ǁgau!nâsa māsa. Nēpan ge hoa ǀgôana ǀguis khami ī mari-e mātare tamase ǂâuǀoa hâ ǁgau!nâsa nî !khō!oa. 

ǁKhāti da ge !auga!hūba xu hāǀaro ra ǁgau!nâ-aona nî !khō!oa nē skoli ǁgau!nâs !nâ nî !âse. ǀNai da ge Russiab !nâ hâ universitaits ǀkha ǀaweǁguigu !nâ hâ, nē skola xu māǂoa ra ai!gûsa ra dī, ǀgôan si ǀgapi ǁkhāǁkhākhâisa nî !khō!oase. 

Sida ge ǀgūǁae nē skoli ǂnuwis ǀkha ra tsoatsoa ǂgao, în ǀgôana !goaxa kurib di tsoatsoas ai nēpa tsoatsoa,” tib ge Sardarova ge mî. ǁÎb di ǀawemā-aob ǂhanusi ǂnoabas ǀkhāb aib, Sisa Namandjeb ge gere ǁgui!ā, Sardarovi ge ǂhâsib !garo!ā sîsenaon !nūse ǁgâude xu sîsens xa ra !aromahese ôasan ǀkha ǀguipa hâ tama is diba a mûsa. ǁÎb ge nē mâsiba kuriga !hara!goaxa tsî ǁnā-amaga mîǁguiba ge ū Namibiab ǁgau!nâsa ǁôaba mās diba. Sardarovi ge ǁîb di marisa xu ǂguro !haros nē skoli dis !aroma N$40 miljunsa nî sîsenū. 2024ǁî kurib ra hā on ge ǀgôana nē da mā !khaib ai ra skolǂgâ. 

ǀHaehe rasa !oab ge Sardarova ǁaupexa N$20 miljunsa kurikorobe nî māǂui nē ǀgôan di ǂûs, !nari!oabadi, ǁgau!nâ-aon mātaredi tsî noxopa ǀnî xūn !aroma, ǀgui khoe-i tsîn huib ose,” tib ge Namandjeba ge mî. ǀAweǁguib !oagub ge ǁîba skoli hîa 12 hostel!âga ūhâb, 120 ǀgôana a ūǂgā ǁkhā xrat 0-12 kōse hâ ǀgôan diba ra ǂnuwi. ǁKhāti ǁgau!nâ-aon tsî berodi sîsenaon hâ!khain tsîna nî ǀarose. Elisa Mekondjos tsî Ben Haraseb hâra hîa nē !garo!ās ai !nani tsî hû kurina sîsenhâra ge nē ǂhôasa kai !gâiaǂgaob ǀkha !khō!oa tsî Sardrova ǀnai gere gangan. 


2023-02-07  Albertina Nakale

Share on social media