New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Shaningwa: Esupa kupopera SWAPO

Shaningwa: Esupa kupopera SWAPO

2022-04-21  Aletta Shikololo

Shaningwa: Esupa kupopera SWAPO

Omu mbunga zaSWAPO kazigwanesere nomvhura 62 momazuva 19 April, hamutjangantoni Sophia Shaningwa kahundilire vahameni asi vahepa kupopera mbunga zawo omu nava ziwenga wenga ngwendi mahuta morwa kuna kara zina ligaunuka ntani marwanambo manzi unene. 

Age katente no nkango edi pepongo lyenene lyombunga ezi kalikereko moOshana popemberewa zomukunda moOshakati. ‘’’Ame simpe kuna kara negano asi eligaunuko lyangesi kwareta udigu mombunga zetu, makura kapi yina kara hepero asi tutwikire ngorooro nomaligaunuko. 

Age katente asi mbunga kapi zina kara hena mulyo, makura age yipo ana kuhundira vahameni asi vahepa kupopera mbunga zawo ezi morwa awo kuna tamba ngesi kokuza vakazipopere mononyuku odo dina kuwiza. ‘’ 

Ose kuna kutuhundira asi twahepa kutakamesa mbunga ezi, makura asi twahepa kuhageka kuretesapo ruhanzo nkenye oru. Twahepa kudiva asi yininike yopaumwene ntani nomutangu dedu dahepa kukara pomavango fdawapera, makura twaharuganesa evango lyaSWAPO asi yipo naturwanena nampili nakauke. Morwa mbunga zetu ngesi kuna kuza nye komeho mokukatura epongo lyokutulisapo noveta komeho zikapwe mvhura ezi. Shaningwa kahundilire vahamenimo asi varuganene kumwe. ‘’’Nsene nompitisili kapi dina kuruganena kumwe, mbunga politika zetu nayiziguma momunene. 

Ose natuvenye kuna tutamba asi twahadipanga SWAPO mokatji ketu, ano apa nye nokatengura hawe swapo kwato. Yimo nye yina kumoneka asi kapisi yireru yihoroke yangesi. Age simpe katente mulyo gokuretamo vahameni wovape. Nsene kwato vahameni wovape kwato ekuliko nkenye nohuyunga mombunga politika. 

Makura asi vantu nye owo vana hara kuyalipakerera koSWAPO vahepa kuvatjanga vakare vahameni. 

Membo lya swapo, kuna karamu simpe mavango gomanzi, hambara gana venye. Yimo ngoso ana kutanta. Mokugavako nye asi dogoro papa mbunga ezi yinke zarugana monomvhura 62, katente asi kwareta komeho zemanguruko, kwatumba kombunga zokukondjera emanguruko, zina kara nye mbunga politika omu zayatameka kugendesa epangero lyanavenye nomalikwamo nagenye. 

Epangero lyombunga zaswapo hawe kwaretesapo marunduruko gekuliko nomonoveta dokulisiga siga omu simpe vahamena momahoroworo gosirongo ntani kutulisapo manifesto, ntani matungo hawe kwagarugana nawa rambangako nononzira nado ngosikwawo. 

Pepongo lyoolyo mukwatakanesi gombunga zovadinkantu vaswapo momukunda Ondangwa,Paulus Nuyoma, katente asi umbondo novantu vahara kulya vana retere mbunga zaSWAPO udigu nokuzonagura mukaro gwazo. ‘’ Ngesi natuvenye twahepa kurwanesa umbondo yipo turetesepo ehuguvaro movantiu vetu,’’ yimo ana kutanta ngoso. 

Nuyoma simpe kahundilire vadinkantu asi vahepa kulihameseramo mombunga zawo. ZaSWAPO. –ashikololo@nepc.com.na


2022-04-21  Aletta Shikololo

Share on social media