New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Shikongo ta ti ovapolifi nava fimaneke ovanhu

Shikongo ta ti ovapolifi nava fimaneke ovanhu

2023-11-02  Festus Hamalwa

Shikongo ta ti ovapolifi nava fimaneke ovanhu

Kakukutu komatanga opolifi Inspekta General Joseph Shikongo okwa kumaida ovanambelewa vopolifi opo va fimaneke oshiwana, okulihumbata nawa, nokukaleka po eameno loshiwana.

Edi Shikongo okwe di popya Etivali pefimbo kwa li ve li momutumba novanambelewa vopolifi tava kundafana nghene tava ka kandeka oimbuluma pefimbo lomatango manene.

“Ovanhu aveshe nava fimanekwe, popyeni nawa noshiwana ngeenge tashi kongo omayakulo opolifi koitaashi,” ta ti. Shikongo okwa ti ovapolifi nava ulike oshihopaenenwa shiwa moshiwana nokufimaneka omudjalo woilonga.

Okwa ti ina hala okuuda omupolifi a longa oshimbuluma ile ite lihumbata nokulongifa ombabo onghee okwa ti osha fimana opo omupolifi a kale a fimaneka oilonga efimbo keshe.

Shikongo okwa pula yoo vali ovapolifi opo va kale tava i komakonakono opaunamiti nelalakano lokutala kutya oukolele wavo owa fikama peni. Onghee okwa ti osha fimana ngeenge omunhu eshi kutya oundjolowele waye owa fikama peni nokukala a kwashipaleka ngeenge ota dulu tuu okulonga oshilonga shonhumba.

Lwopokati opo, Shikongo okwa pula ovakulunhu voitaashi yeepolifi, novakulunhu vopolifi koitukulwa ya yooloka opo va kwashipaleke kutya kape na ovapolifi aveshe tava i mefudo lomatango manene.

“Omupolifi manga ina ya mefudo osha fimana opo omukulunhu wopolifi ta wilike a ninge omalongekido ovapolifi va kale va wana okulonga. Onghee inandi hala okulopotelwa omhumbwe yovapolifi inava wana pefimbo lomatango manene,” ta ti. Shikongo okwa ti opolifi otai ka tameka noshikonga shokulwifa oimbuluma pefimbo lomatango manene momafiku 17 Novomba fiyo momudo tau ya momafiku 16 Januali. Okwa ti elalakano opo ku kandekwe oimbuluma, okukaleka po eameno loshiwana noshoyo okukelela oshiwana shiha ninge oihakanwa yokunyekwa omaliko avo.

Shikongo okwa weda po ta ti pefimbo loshikonga opolifi otai ka kala i li peenhele odo da didilikwa hapa ningilwa oimbuluma ihapu.

Onghee okwa pula oshiwana shi longele kumwe nopolifi mokuyandja ouyelele kopolifi unene tuu peenhele opo hapa kala ookalyamupombo.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-11-02  Festus Hamalwa

Share on social media