New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Sikolo sa Ioma sifuma lisebeliso zatuto

Sikolo sa Ioma sifuma lisebeliso zatuto

2021-12-06  Staff Reporter

Sikolo sa Ioma sifuma lisebeliso zatuto
Top of a Page

Priscilla Mukokobi

 

KATIMA MULILO – Buñata bwa likolo zefumaneha mwalibaka zamatakanyani mwasikiliti sa Zambezi, lisa talimani ni butata hakutaha kwakuituta ni kuluta, mi sikolo sa Ioma mwasilalanda sa Katima yamatakanyi ni sona hasilibalwi. 

Butata bo buyanduluka kuzwa kwa kutokwa libuka zakubala, libuka zakuñolela ni kutokwa intaneti. Kono butata bobuñwi ikaba matangu kasamulaho panka ya FNB nekile yaneula lisebeliso zamasheleñi alikana N$100 000 viki yefelile. 

Neulo nefumanwi kakatengo kaFirst Rand Namibia, katuso yamubabaleli wasikolo ili yomuhulu wasikolo sesipahami sa Unam, mutompehi Kenneth Matengu.

Hala zene neuzwi nekuna ni minshini yemibeli yakukopisa, munshini wakuhatisa, malaputopu alobapeli ni litino zalipapali zambola yamazoho ni yamautu. 

Hana bulela kanako yakutambeka neulo, yomuhulu wamutayi waFNB mwa Katima Mulilo Regan Kwala, naize mulelo wabona kikuyaha lifasi teñi mutu ukona kuhula nikuba ni kabelo mwakukutiseza sicaba. 

Nabulezi hape kuli kacwalo kikwabutokwa kueza lika zekwala lisuba hala likolo zefumaneha mwamatakanyani ni likolo zefumaneha mwatolopo. 

“Muituti ni muituti una ni tukelo yakueza hande, mi kimusebezi waluna kakuba sicaba kubona kuli taba yeo yaezahala,” nekubulezi Kwala.

Mwamanzwi ahae Matengu naize neulo ikaba puluko yeo mwanako yetelele ika tahisa tuto sakata kwasikolo sa Ioma. 

“Malaputopu aneuzwi akabulukwa mwakilasi ni kilasi, mi kilasi ni kilasi ikaba ni basikopo, ni lisila la kuimunyehela. Lubata kufelisa taba yakusebelisa litapa,” nabulezi. 

Matengu nasusuelize maticele ni bashemi kubona kuli lisebeliso zeo libelekiswa hande mwanzila yelukela. 

“Nelu neuzi liapalo zalipapali kuli babana ni talenta mwalipapali bakone kuhulisa litalenta zeo,” nabulezi. 

Matengu ili yasimuluha kwasilalo seo, nabulezi kuli niyena napilile mwabubotana, kono nangile tuto kuba yabutokwa. 

“Musike mwasebelisa bubotana bwa bashemi bamina kuba libaka la kusa eza hande kwasikolo. Musebelise kolo yeo kubeleka katata,” naelelize.


2021-12-06  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page