New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Siokas ge ai!gû ra ǂkhamǀgôa !gamehes mâsib xa a ǂkhîo!nâ

Siokas ge ai!gû ra ǂkhamǀgôa !gamehes mâsib xa a ǂkhîo!nâ

2021-11-02  Staff Reporter

Siokas ge ai!gû ra ǂkhamǀgôa !gamehes mâsib xa a ǂkhîo!nâ

Shoki Kandjimi

 

Surigu ǀGuitikōsib ministers, Doreen Siokas ge ǁîs di tsâsiba ǂkhamǀgôana !gamehes tsî ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāb mâsib hîa danasa !hūb a ǂhabase ra ǀhōǂuib ǂnamipe gere ǁgâiǂui.

Kavangob di ǀgam ǀkharikha !nâ-I ge hû !nae!khaidi ǂkhamǀgôade !gamehes dide nē kurib !Khaitsâb tsî ǂNūǁnâiseb kōse a !nurisa, ǁnāpadi 29 !nae!khaidi ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāb dide ǀaeǁgâudi tawa nē ǀkharikha !nâ !nurisa hîa.

Hoa !hūbaisise hâ !nurigu hîas nē ministerisa ge māgu !nâ-i ge ra ǂoaxa, 90 persentga !nāhâ ǂkhamǀgôa ǀkhamǀkhā omkhâisenra !hūgu !nâ a !nurisasa, Namibiab tsîna !khōǂgā hâse. 

Ministers ge mîs ge, nausas ministerisa ǁîb ǀkhāba xu ra dītsâ, ǀGôa Kō!gâs tsî ǁKhaubas ǂHanumās 2015ǁî kurib dis di sîsenxasiba, hîa ǁgaragu tsî daoǁgauga !gāsase ra ǁgui!āsa, !gâi ǂâuhâ ǀgaub !nâs tsî Namibiab ǀgôas tsî axab hâra di !gâi!gâba !oan hoana nî !gûǁnâsa, xawe hâ mâsib ge ǂkhamǀgôa !games tsî ǂkhamǀgôadi ǀgamǀkhāb !hūb a ǂhabase ra ai!gûsa. 

ǂKhamǀgôa !games ge ǀgaisase !hao!nāsi ǁnaetigu xa ra ǁgarihe, tsî !nāsa mâsigu !nâs ge ǂkhamǀgôasa noxopas !naehe tamasa xu ǀnai mâ aorekhoeb dis nî !khaisa ra mîmâihe. 

!Nāsa soagu !nâb ge nēpa buruxase a kai ao tsî nē ǀgôarosa hîǀhurus tsî !gā!khōs !nâ ra ūhâ,” tis ge Siokasa ǀgam tsēra ge !khōǂgā hâ i ǀhaos !gamehâ khoen dis hîa Namibiab !Gamegu ǀAwemā!nans xa ge !khōdanahe hâ is tawa Rundus !nâ ǂoa ge wekheb ai gere ǁgâiǂuisen. 

Siokas ge ǁhao-aona ge mîba, kaise i a !hau!hausa !khaisa, !nurisa ǁhōgu !nâ di ǂkhamǀgôade ǁgâu-aris di kaikhoen xa kai aogu ǀkha ra !game kaihesa, ǀgâsib xan xāǂgāhe hâ tsî ǁnā khoeba xu ra ûi amaga. 

Nēsi hâ mâsib !nâ gu ge !khūhâ aoga !nāsase ǂkhamǀgôadi xa ra !gamehe, marisi mâsib a !gâi tsî ǁnāpa xu di !gâi ûiba a hōǁkhā xui-ao. ǂKhamǀgôa ǀgamǀkhāb ge ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāb xa ra hirihiri!nâhe ti mî tsîs ge minister Siokasa ǁhao-aona ge ǂgan in nē mâsiba kō!gâ, !hoaǂam tsî oresa hōba. 

ǀHûhâsibas ge ministersa !khâikhom tsî ge mîba, in ǂkhamǀgôade !gameb kōse hā-ūsa xu ūdawasen, nēs ǂhanusise mā-amsa tama xuige.


2021-11-02  Staff Reporter

Share on social media