New Era Newspaper

MTC Shares
Icon Collap
...
Home / Sîsenūhe tamase mā hostels ge ǀaesenhâ khoena ǀguri-ūǀgaras !khaib !nâ ge dawahe

Sîsenūhe tamase mā hostels ge ǀaesenhâ khoena ǀguri-ūǀgaras !khaib !nâ ge dawahe

2021-07-27  Staff Reporter

Sîsenūhe tamase mā hostels ge ǀaesenhâ khoena ǀguri-ūǀgaras !khaib !nâ ge dawahe
Top of a Page

Julia Kamarenga

 

Hostels hîa Otjinenes, Omaheke ǀkharib !nâ ǂnôas tawa mâs tsî ǁkhāti gaxu ǁae-e sîsenūsa tamase mâs ge Covid-19 ǀae-aona ǀae!khōdi !aroma ūgaras !khaib ase go dawa!khunihe, nē ǁaeb hîab Omaheke ǀkhariba ǀgaisase Covid-19 xa khō!namihe hâb !nâ kai huib ase nî īse. 

!Kharu ge ǀb ge nē ǀkhariba kaise kai !gommi !nâ ge hâ i, ǁnāpab hoarahūs di ǂhanusi ǀaeǁgâub, ǂKhoandawes !nâ mâ, ǁîb di taniǁkhāsiba haka !nāde !kharu hâ !gôab âi ǀae-aona !gomn !nâ gere tanise. 

Nē mâsib ge ǀkhariba ge ǁgari îb ǀnî !khaina !ā!nâbe tsî ǀkharib !nâ ôa hîa nē mâsiba ores ase ǁaerob ǀgaib ga xawe nî ībasa. 

ǀKharib ǂgaeǂguis ge ǂgiǂgosi ǁhûi!nâǂharidi !nâ īǁkhāsiga gere ôa, în oresa ǀhûǁarebese ǂurusib ǀae!khōs !aroma a sîsenūhe ǁkhā !khaina hō, nēs ǂurusib ministeris ǀguisa ǁgoaǂuis ase ība tama hâ, xawe hoa ǀkharib ǁanǂgāsaben tsî !hūb a ǂhabase hoana nē ǀgaub tamas ka i o nau ǀgaub ai ra tsâǀkhā amaga.

Otjinenes ǁhûi!nâǂharis ge ǂkhamkhoen hostels hîa sîsenūhe tamase mâsa Covid-19 ǀae-aon !âu!khaib ase ge dawa, 12 kharogu ǀkha. Ministeris ǂurusib disa ra mâxōǀkhāse a ǁkhāǁkhākhâisa ǂurusib mâisan ge ǁnāpa nî sîsenxa. 

ǀAweǁguib !oagub ge nē ǂurusib !khaiba ǁari go ǂnôa i Mantaxs ai nî ǁkhowa-am go i. “Tita ge ǁnā ǂâiǀgaub nē hostelsa ǀhûhâsib !aroma ǀaesen hâna ǀguri ūhâs di ǂâis ǀkha ge ǂherexa tsî ǁnās ǀkha ǂKhoandawes !nâ mâ ǂurusib !khaiba xu ǁgâiba ūǁnâro,” tib ge ǀkharisi ǂgiǂgosi ǀawemā-aob, Erwin Katjizeuba ge mî. 

ǁKhātis ge nē ǂurusib !khaib ǀhui-amsa ǁnāti ī ǁgâib, mâ Covid-19 ǁhō-i hîa îbe ǀgaisa ǀae!khōs ǂhâsib !nâ hâ tama i hoa-e ǂKhoandawes ǁga nî !nari-ūse īs ǁgâib hîa !narixūn ai ra hâba ǀoroǀoros ases tsîna ī.  Katjizeub ge ai!â ǁîb gangansa ǂurusib ministeris ǁga gowaǂui tsî ge mî, ǁîn di mâxōǀkhās tsî !khōǁôahes ge a īǁkhā kaisa nē senters ge ǂhâbasa xūn tsî sîsenaona a hōsa. 

Nē senters ge ǀguri ūhâs ǁnā khoen hîa Covid-19 ra hō!nâhe tsî ǁgâudi tawan nî hâs mâsib xa ībahe taman !aroma nî sîsenxa, ai!â nî hâ ǂhīgude ǁkhaes ase.  

Otjinenes ǁanǂgāsabeb, Kavetjiua Karaeruab ge kaise -ǁîb dâxasiba gowaǂuisa ge ǁkhae ǁoa i nē senters di !huis !aroma, kai huib ases nē !ās tsî ǂnamipeb ǀhûhâsiga nî ība amaga.


2021-07-27  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page