New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sîsenǂuira Mâisab ge ǁan!nâhe tama omdi hâ!nâdi a mâsib !nâ nî ǁamaxuhesa ra ǂhâba

Sîsenǂuira Mâisab ge ǁan!nâhe tama omdi hâ!nâdi a mâsib !nâ nî ǁamaxuhesa ra ǂhâba

2022-04-05  Eveline de Klerk

Sîsenǂuira Mâisab ge ǁan!nâhe tama omdi hâ!nâdi a mâsib !nâ nî ǁamaxuhesa ra ǂhâba

!GOMENǁGAMS – Tsoaxubams !ā!nāsi ǀawemā!nans ge ǂgaeǂgui ra ǂhanub tsî ǂan!gâsa nē omdi ǂnuwihes !nâ gere ǀhuru !âǀhuru-aon ai ge ǂgan, in oresa ǁaupexa a 290 omdi, hîa ǂgui ǀnōb ai ǂam ǂganǀgauba ūhâ omde oms, di !âse Tsoaxubams !nâ omtoahe tamase māde, hâ!nâdi a mâsib !nâ ǁanǂgāsaben ai ǁamaxu.

 Nē !ās di !ā!khōmais di Sîsenǂuira isab, Archie Benjamini ge ra mî, ǁnāpan 22 000 khoen hîa omna ra ǂhâbana a xoamâisa hîa di nē omde ǀkhai!nâse māsa. 

ǂHanub ge 2020ǁî kurib !nâ ǂhanu-aisab daoba ge ǁhûi, ǁnā ǂnûiǂgās, Ferusa Capital Financing, ti ra ǀonǂgaihes !oagu, ǁîs ge ǁnâuguxoaǁguiba khôas tsî ǂkhôab hîa nēti ī omdi ai ge dīheb !nâ, ǂhanusi ǀgora!gâsa hōs ǂnamipe. 

Nē ǂharuǂnûigās ge Tobias Akwenyeb tsî !gâsab Nelson Akwenyeb hâkha xa a ǀhonkhoe-aihe tsî N$173 miljun maris tendersa !Hū!nāsi Ommās ǂNûiǂgās (NHE) xa nē omde ǂnuwis !aroma ge māhe. 

Ferusas ge !âubasens tsî ǁnâuguxoaǁguiba !oa 503 omde nî ǂnuwise ge ī i tsî !nona omkuru ǂansabega nî !gaese ge ī i. Nausab, ge mâsiba ǁnāti ge hā, ǀnî omdi ge dītoahe tama a īsa, toa tama mari mātaregu tama is !khamdi xa ge !aromahese. 

Benjamini di ǂgans nē omde ǁamaxus dis ge, ǁnāpab ge !nakaǂnôa !hūb di ǁûb, Nangolo Mbumbab hîa ge ǂoa ge wekheb ai huri-ammi tawa hâ ib ǀkha omde hâ!nâ mâsiba gere mû soab !nâ ge sao. Benjamini ge ǂhôare-aon ǀkhab ge ūhâ i dî!nâ ǁgamǁare-i !nâ ge mî, Tsoaxubams ǁîs ǁanǂgāsabena omna . māsa ǀgapise ǁîn ǂhâsib ǂgaekhâib ai ūhâsa. 

“ǁNāpadi ge 133 omde ǀoasase a doeǂgâ!nâsa tsî da ge !nona !âgu omde ūhâ dītoasa tama ge ide, !uru omaob ge ǁîb !naka hâ omaoba mātare tama is xa ge !aromahese ge omtoahe tamase a xūmâihede,” tib ge Banjamina ge mî. 

Noxopab ge aoǁguis ge i di omde ǁnāti hâ!nâ mâsib !nâ ǁamaxuhe tsî ǁama ka khoe-i xa aitsama dītoahesa. “Nē 290 omdi tsî noxopa !ā!khōmais ǀawemā!nans ra om 1300 omdi tsîn ge ǂâus tsîna hî tama hâ, xoamâisen hâ 22 000 khoen ǁga da ka kō o, ǁnā-amagas ge nē omdi ǁamaxūs a ǂhâǂhâsa !khaisa,”tib ge Benjamina gere ǁgui!ā.

Ciske Smith-Howards tsîn ge ge mî, kaise I a tsûsa !khaisa, nē omdi mâs guise hîhâ tsî ra ǂkhôadīhesa, ǂgui khoen omosib xa !khōǂnamihe hâ hîa. 


2022-04-05  Eveline de Klerk

Share on social media