New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sitata kuna kudikako mavango gokuruganena yihando yikare tavayiruganesa hena

Sitata kuna kudikako mavango gokuruganena yihando yikare tavayiruganesa hena

2022-07-21  Loide Jason

Sitata kuna kudikako mavango gokuruganena yihando yikare tavayiruganesa hena

Sitata saVenduka kupitira mondango zawo kavapulisilire asi vahepa kudika mavango gavali omu navakaruganena yihando yikare hena tavayiruganesa rwauvali omu vana kumona asi yina wapa nawa nawa yipo vawapukurure mavango aga moVenduka. Ndango kavatulire etokoro eli sinkwa ntani mosigongi sawo sankenye mvhura omu kavageve asi awo kuna kara negano asi evango eli ndi projeka ezi kuna kara nye zonomvhura mbali, omu vana gwana yimaliwa yina kutunda ko European Union omu vana kuyiyerekera asi yokuwapukurura mavango aga gokuruganena vantu unene mositata kupitira nye omu vana kutumbura asi Windhoek-Bremen Cooperation. 

Momukwama mbudi ezi kavageve vanambudi, sigongi sawo sankenye mvhura, kasigusire etokoro mokupulisira evango lyonomora Erf 10713, lina kara nonomusunda 3000 square meters, lyakara pokatji ka Hans –Dietrich Genscher ntani Bondel street moKatutura ntani evango lyonomora 3451, lyakara nonomusunda 5 140, square meters, kuza monzira Frankfurt, kuliza kumwe na Mamadu kindergarten. ‘’ Mavango gangesi kwagadimbiurura asi mawa unene morwa kuvhura kuruganenapo yiviyauka nayinye oyo, ntani kwakara kononzira dawapa ureru kugwana evango eli, yimo vana kuhuyunga vagendesi sitata. Evango eli kwalidimburura asi momvhura ezi lina kara evango lyomutaro ntani kuna litura meyereko gano lyo 2022 dogoro 2027.

 ‘’ Egano eli unene talikademenena mokuwapukurura yirugana yetu, unene kovarugani kurona womondango zetu zaVenduka ava vana kugendesa nomberewa ngesi, omu vana kukatura evango lyokurugurura eyi varuganesa nare yipo asi evango eli lika wape unene, eli lina kara asi moomu vatunga vantu wovanzi omu navakalitarurura momunene awo navakatara nye asi vantu vahepa kugavako Yuma yipo vawapukurure mavango aga. Elikwamo eli navalitulisapo yipo nye asi varetesepo yirugana kovadinkantu vetu, yipo asi owo vana pili yirugana varuganese mavango gangesi vaninke nongesefa omu vana kukatulisapo evango lyoyihando omu navakatarurura vayiruganese hena rwauvali. Mokukwama mauzera aga tuna gwana, elikwamo lyenene lyokugava mauzera kuna tamba unene kovanonagona ava vana kudimba sure kupitira melikwamo lyounsitwwe paerongo omu navaliruganesa kumwe nonkarapamwe ndi asi nombunga adirugana nonkarapamwe.


2022-07-21  Loide Jason

Share on social media