New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Skolmâiǂuis ǁkhāǁkhāsende ǀgôan hîa dâu!khūdi xa tsâǀkhāhe hâ skolgu din !aroma

Skolmâiǂuis ǁkhāǁkhāsende ǀgôan hîa dâu!khūdi xa tsâǀkhāhe hâ skolgu din !aroma

2023-02-21  Victoria Kaapanda

Skolmâiǂuis ǁkhāǁkhāsende ǀgôan hîa dâu!khūdi xa tsâǀkhāhe hâ skolgu din !aroma

ONGWEDIVAS - ǁAeb hîan ge ǀawas ǀkharib skolgu di ǀgôana dâu!khūdi xa !aromahe hâse a ǂoa!nâban ge sâǁaegu tsî skolgu mâiǂuidi !nâ nî sîsenǂgā-ūhe. 

Oshana ǀkharisi ǁgau!nâs direktorats di senior ǁgau!nâs mâisas, Fenny Mwiilas hîa ǀaweǁguib tsî omkhâisens ǀkha a !nao-aisas ge ge mî, ǀnî skolǀgôan tsî ǁgau!nâ-aon !aroman !nubu sâǁaegu tsî skolmâiǂuis ǁaega nî hâsa. 

“Skolǀgôan ge sâǁaegu tsî ǀnî ǁaega skolmâiǂuidi !nâs tsîna nî ǁkhāǁkhāhe, ǁaeb hîan ge skolgu dâu!khūdi xa !aromahe hâse ǂganamhes !nâ a ǂoa!nâ sîsenna nî sī!nâse is !aroma,” tis ge ge mî. 

Nē ǀaweǁguib ge nî sîsenǂamhe !khais ge a ǂhâbasa, nē ǀgôan nî ǁkhāǁkhāǂgaekhâib kurib dib sîsenna dītoase i !khais a ǂhâbasa xui-ao, in nau ǀgôan ǀkha ǀgui !haros ai sī ǁkhā, sada ǁgau!nâs noxopa ǁgâus tawa nî ǁgau!nâsa !khō!oas dīǀgauba ūhâ tama amaga. 

Mwiilas ge ge mî, 3 119 ǀgôan hîa ge skolga ǂganam tsî ǁgâudi tawa hâ in xan 1836 ǀgôana skolgu tawa ge oasīsa, xawen noxopa 1 283 ǀgôana ǁgâudi tawa hâsa.

 “Disiǀgamǀa skolgu ge Oshana ǀkharib !nâ ge ǂganamhe hâ i. Nausa i ǁgam-e ra ǀoro xawe gu ge koro skolga noxopa ǂganamsase mâ,” tis ge ge mî. 

ǁÎs ge ǁgûna gere !nape!nape!nâ, noxopan ǀgôana skolgu ǁga nî !gûǁnū tsî skolgu ǂoas khao!gâs tsîna ǁgamga !gâu-ūsa. ǁGûn ge ǁkhāti skolǀgôana nî !khâi in tā ǁgamgu !nâ garu ǀhuru tsî hoaǁae !ûisen hâse hâ, ǁkhaehe ǁkhā !âubasenhe tama ǁōga !aromas soas !nâ. 

Oshana ǀkharisi ǀawemā!nans ge ge ǂanǂan, ǁgamgu ǂause ra ǀorosa. Skolgu hîa Oshanab, Omusatib tsî Ohangwenab !nâ mâgu ge ǀoasase tamas ka i o !kharese ge ǂganamhe, ǁnā ǀkharigu !nâ ge hâ i dâu!khūdi xa ge !aromahese. Angolab !khawagas !âb ge ǀgūǁae !gâi ǀnanuba ge !khō!oa hîa Cuvelai !āb nî ǀoa!nā tsî Namibiab ǀawas ǀkharigu oshanadi ǀoasa !aromase. 

!Kharaga !oaba!khaigu, !gōsase skolgu ge nē mâsib xa ge ǁarahe, ǀgôan tsî ǁgau!nâ-aon ǁnāpa a sī ǁoas kōse tsî ge ǁgau!nâs ministerisa skolga ǂganams mîǁguiba nî ūs kōse a sī-ūse.


2023-02-21  Victoria Kaapanda

Share on social media