New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sōǁōs ge Ohangwenab !nâ go khoraǂuisen

Sōǁōs ge Ohangwenab !nâ go khoraǂuisen

2022-06-28  Aletta Shikololo

Sōǁōs ge Ohangwenab !nâ go khoraǂuisen

ONGWEDIVAS - !Hū-omkhâis ministeris ge ǂgari-aon tsî ǂhabase hâ ǀhûhâsiga ge !khâikhom, ǂkhaikarin nî hâsa ǁnāpas ge ǂHīǁōs Bovin Pleuropneumonias, !nāsase sōǁōs ti a ǂansasa a khoraǂuisens khao!gâ. 

Nē ǁōs ge ǀgūǁae ǂguro !nās ase Ohangwena ǀkharib di Ondobe ǂgiǂgosi ǁhûi!nâǂharis !nâ Oshandi !û-ai tsî ǁgamam!khaib tawa ge !harahe. 

Nēs ge ge !aroma, goman di ǂoa tsî ǂgâs ǁnâ ǁhûi!nâǂharis !nâs ge a ǁkhaemâihesa. 

Sōǁōs ge !nāsase ǀgoan tsî !garogoman ǁaegu ra hōhe, mycoplasma mycoides ti a ǂansa bakterias xa ra !aromahe tsî sōga ǁnāǂamse. 

“Ôa!nâs hîa ǀgoaǀae!khō-aon xa ge dīhes ge 71 gomana xu koro goman !nâ nē ǁōsa ge hō, ǁnāpa di ge !âide ǀAeǁgams ǀGoaǀae!khōs Laboratoriums !nâ dīhe tsî ǁîn sōǁōsa ūhâsa 31 !Khaitsâb 2022 dis ai a ǁawoǁawohes khao!gâ,” tib ge !nuriba gere khomaisen. 

ǂAnsa a !khais ge, Afrikab !hūgu !nâs ǁîsa kaise goman ǁōǂoasa ra !aroma ǁōs a sōǁō !khaisa, ǁîs supuse 50%gu kōse hâ goman ǁōǂoasa a !aroma ǁkhā amaga. 

Ministeris ra mîsa !oas ge nē ǁōsa !napetama ǁōga goman !nâ a !aroma ǁkhā tsî tamas ka i o ǀaesen kai tsî !hae ǁaeb !nâ ǁō ǁkhā. 

“Khoen ge nē ǁōsa ǂhīhes ǁkhōǁkhōsasib !nâ hâ tama hâ tsî ǁnā-amagas ge nē ǁōsa khoen ǂurusiba !aorosasib !nâ mâi tama hâ.” 

“ǀNîkhami kō !gôab daogu ǀgoradi ge Ohangwena ǀkharib !nâ nî mâ, goman nî ǂoa-ūhe tamas ka i o ǂgâxa-ūhesa ǁkhaes ase. ǀHûhâsib ge ra ǂganhe in ǁîn di ǀoasa sîsenǁareba ǀgoa!oaba-aon tsî ǀawa!namna mā,” tis ge dana ǀgoaǀae!khōs mâisas Albertina Shilongosa gere ǂgan. 

ǁKhātis ge Shilongosa ǂgari-aona gere ǂgan, ǀawa!namn tsî ministeris mâisanan ǀoasa sîsenǁareba nî mā, tsî nēs xōǀkhā gomana !âide dī-aihes !aromas tsîna. 

!Khāǁkhaedi tsîn ge nē ǀaesen hâ goman !aroma a ǂhomisa tsîn ge ǂgari-aona ra ǁgoaǂuihe, nē !ēsa sîsenū tsî tsâǀkhāsa goman ana !khāǁkhae kaisa. 

Gomana ǂās !aroma nî !gû-ūse is ge a mā-amsa, ǂhanu ǁgaragu nî saohe tsîs ǂāsa 72 irgu ǁaeb !nâ ǀgoaǀae!khōs mâisan mûǂams !naka nî dīhes karao. 

Ministeris māǂui hâ ǂans !oagun ge gomana ǁuis ǀkha ra hā ǂādi !nâ-ū a ǂhīguhe ǁkhā. 

Nē ǁōs ge nē kurib ǀKhūǁkhâb !nâ Kavangob Huriǂoas !nâs tsîna ge khoraǂuisen hâ i.  


2022-06-28  Aletta Shikololo

Share on social media