New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Steenkamp ta ti omalongekido omakonakono okwa pwa

Steenkamp ta ti omalongekido omakonakono okwa pwa

2021-09-27  Festus Hamalwa

Steenkamp ta ti omalongekido omakonakono okwa pwa

Omukulunhuwiliki mouministeli wehongo, ounghulungu nomufyuululakalo Sanet Steenkamp okwa popya ta ti oministeli oya mana okulongekida omakonaakono okexulilo lomudo eendodo onhi-11 nonhi-12.

Okwa ti ovanailonga vokeembelewa domakonakono ova mana okutula oinima aishe peenhele ngaashi omapulo oilongwa tai ka shangwa kovanafikola nokulongekida onhele yokutalela omakonakono.

Steenkamp okwa popya ta ti ovahongi tava ka tala omakonakono okexulilo lomudo eendodo onhi 11 onhi 12 ova longekindwa nale, va pewa nomadeulo kombinga nghee tava ka tala omakonakono.

Okwa denga omufindo ta ti ovanafikola otava ka shanga omakonakono okexulilo lomudo opo va kale va wanifa po oipumbiwa aishe ngaashi okamutwe koshilongo ile eedjapo domadalo.

“Ovanafikola otava pumbwa okukala va u like oipumbiwa yavo yomekonakono efimbo keshe tava ka shanga opo ku kale kwa kwashipalekwa ngeenge omunafikola oye tuu ta shange ekonakono shili,” Steenkamp ta ti.

Okwa ti ovanafikola nava kwashipaleke kutya otava shanga omadina avo e li mondjila, nokukala tava tale ngeenge oilongwa yavo oi li tuu mondjila ei va shangifa.

Okwa twa ovanafikola omukumo opo ve li honge nelitulemo nokukala tava pula ovahongi vavo ngeenge ve na oupyakadi moilongwa yavo.

Okwa ti ovanafikola nava longife omhito ei mokuililongekidila omakonakono nokukala va tula oinima aishe peenhele ngaashi okukonga omambo oilongwa yavo, nokukonga omapulo makulu oilongwa.

Steenkamp okwa kunghulila ovanafikola novahongifikola opo ve liufe komilandu doCovid-19 pefimbo lomakonakono.

fhamalwa@nepc.con.na


2021-09-27  Festus Hamalwa

Share on social media