New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Swapo ya teulwa mwalibaka zeñwi

Swapo ya teulwa mwalibaka zeñwi

2020-11-30  Kuzeeko Tjitemisa

Swapo ya teulwa mwalibaka zeñwi

Kuzeeko Tjtemisa & Albertina Nakale

WINDOKO – Swapo neluzize hahulu mwalilalanda zabutokwa mwaliketisa za Labulalu za likiliti mi litolopo. 
Kopano yebusa yene winile lilalanda ze 112 hala ze 121 mwasilimo sa 2015, nepalezwi kueza cwalo bakeñisa kulatehelwa lilalanda zeñwi kwakopano ya IPC mwa Windoko, Walvis Bay ni Swakopmund. Hane ili kopano ya LPM ni yona ne teuzi kopano yene lwanezi naha mwa mbowela wanaha. Liketisa lisupeza kuli kopano ya Swapo neluzize kamaiso ya litolopo zecwale ka Windoko, Mariental, Walvis Bay ni Swakopmund. Ili kusupeza kutotobela kwa kopano yene lwanezi naha. 
Kopano yebusa nelatehezwi hape ki kamaiso ya likiliti za Kunene, Hardap ni Zambezi. 

Munyatisisi wa litaba za lipolitiki Graham Hopwood, naize kubonahala kuli Swapo iezize hande mwalibaka moitiyezi, ili mwahala mutulo wanaha ni mwalikiliti zepeli za Kavango, kono mwanaha kaufela ne teuzwi. “Buñata bwa tutengo twa litolopo habuna kopano yehatelezi, kungelela ni litolopo zene etelezwi ki Swapo kanako yetelele ili Luderitz ni Orangemund,” nabulezi. Naize kopano ya LPM kona yene ituzi hahulu mwa mbowela mi kopano ya IPC ne ezize hande kwa mukulela wa liwate.

Kopano yebusa nekonile kutula mwasilalanda sa Moses //Garoeb, Tobias Hainyeko, Katutura ya Upa ni mwa Windoko ya Wiko, teñi muipapati wa kopano Emma Muteka natuzi kamaboti amalalu feela, kutula wa kopano ya IPC Jacobus Visagie. Windoko ya Upa nengilwe ki IPC, mi Windoko ya Matakanyani nengilwe ki LPM. 

Mbowela wanaha kopano ya LPM netuzi mwa lilalanda za Keetmashoop ya Tolopo ni Matakanyani, Karasburg ya Upa ni Berseba, mi Swapo nekutisize !Nami#nus, Karasburg ya Wiko ni Orangemund. Kono Swapo nepalezwi kukutiseza Walvis Bay ya Tolopo mi nelatehezwi Walvis Bay ya Wiko ni Swakopmund kwa baipapati ba IPC.

Munyatisisi yomuñwi walitaba za lipolitiki Ndumba Kamwanyah, naize liketisa libonisa inge kopano ya Swapo neli fasikala, hakubapanywa ni liketisa za kwamulaho mone ituzi kusina butata. “Kopano ilatehezwi kamaiso mwalilalanda za butokwa sihulu mwalibaka za litolopo, mi nina ni maikuto akuli kopano ya Swapo neli fasikala,” nabulezi. 

Zeo halili cwalo Hopwood naize kubulaiwa kwa mandui kimasole banaha Botswana neku nyemisize baketi mwasikiliti sa Zambezi, teñi kopano nelatehezwi lilalanda zene hala zelobapelo, ni lipula zetalu kwa katengo katolopo ya Katima Mulilo. 
Kamwanyah yena naize manzwi asibuabui mwaofesi ya mueteleli wanaha Alfredo Hengari hala litaba za kucalula akuli kucaula akuli kucaula neli kwa “mbwashula” nanyemize baketi, kacwalo neba bonisize bunyemi bwa bona mwaliketisa.


2020-11-30  Kuzeeko Tjitemisa

Tags: Khomas
Share on social media