New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tava ti itava futu eengele damuni waShakati

Tava ti itava futu eengele damuni waShakati

2022-08-15  Festus Hamalwa

Tava ti itava futu eengele damuni waShakati

Ovalandifi vokapana momatala aShakati otava nyenyeta kutya itava futu eendjo damuni odo ve na shaashi kave na sha omeva momatala, vo vati ohava landifile momutenya ponhele hai kala ondwi.

 Ova lombwela Kundana tava ti ova ninga eemwedi nanho vehe na omeva momatala ashike muni oha kala teva ningile omatilifo kutya nava fute oifendela yavo yokomwedi yomatala.

Ova hokolola tava ti muni kena sha oshisho novalandifi vakapana shaashi ova tulwa va ka landifile okapana kondje yomatala omanga ovanhu vamwe hava landifile meni lomatala ve li momudile.

“Ohatu kala hatu yofele ombelela tuli momutenya. Ombelela ohai kala alushe ya pwima ondwi shaashi ohatu landifile poluhayele. Ka shi li payuuki eshi hatu kala a tu pulwa oifendela omanga ihatu pewa omayakulo elixwapo ku muni,” umwe hala a landifa okapana ta ti.

Ova ti ova ninga efimbo lile inava futa oshimaliwa N$75 osho hava futu keshe omwedi shoifendela yomatala shaashi vati ihava mono ovalandi vokapana vahapu onghee naashi osha eta yoo vali opo va kale ve na eendjo da muni.

Omukainhu weedula 48 hava landifa okapana okwa hokololela Kundana ta ti ihava mono ovalandi vali eshi hava kala tava nyenyeta kutya ombelela yavo oya kaka.

“Ohatu lande ombelela yokapana kondilo ashike ihatu landifa ombelela tai pu po shaashi kapena sha ovalandi. Ombelela yetu ohai kala ya kukuta ya dengwa komutenya shaashi ihatu landifile momudile onghee eshi oshi li eshongo linene,” ta ti.

Omulumenhu umwe naye ha landifa okapana okwa ti oku na eendjo da muni N$700 sha etwa vati shaashi iha landifa oshimaliwa sha wana okutopola nokufuta eendjo.

“Okamaliwa a ka handi landifa omo handi futile ounona vange ofikola, okulanda oikulya meumbo noshoyo okukalanda ombelela yokuyofa,” ta hokolola.

Ova landifi vokapana otava indile elelo lodoolopa yaShakati opo li va tungile omatala omudile opo va dule okukala tava yofa ombelela ve li momudile.

Ova pula muni opo eva e tele opomba i li popepi noshoyo okukala a tunga oudjuu vane momatala shaashi ohava longifa ashike okadjuu kamwe.

Eshi Kundana a kwatafana namayola wodoolopa yaShakati Leonard Hango, okwa ti muni okwa tula moilonga opo a kale a tungila ovalandifi vokapana omatala omudilo.

Onghee okwa ti ombelewa yaye oya didilika omashongo aa taaelwa kovalandifi vokapana ve li komatala. 

Hango okwa ti kombinga yovanhu ve na eendjo da muni ove na ashike okudifuta ngaashi naana ovanhu aveshe hava landifile momatala a muni hava futu oifendela.

“Omunhu keshe ngeenge ha landifile momatala ohatu futu oifendela keshe komwedi shaashi ota longele monhele ya muni. Ova landifi vokapana oha futu oshimaliwa shi shona shoifendela N$75 osho tava dulu oku shi wanifa mefiku limwe ngeenge va landifa okapana.” Hango ta ti.

Okwa kunghilila ovalandifi vomotala opo va kale tava futu oifendela yavo pefimbo opo vehe ke li hange ve na eendjo dili konima dihapu. 

- fhamalwa@nepc.com.na


2022-08-15  Festus Hamalwa

Share on social media