New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / TUNs ge ǁgau!nâ-aon ra ǀhuru ǁkhawa ûiûisa ra ǂgan

TUNs ge ǁgau!nâ-aon ra ǀhuru ǁkhawa ûiûisa ra ǂgan

2021-10-05  Staff Reporter

TUNs ge ǁgau!nâ-aon ra ǀhuru ǁkhawa ûiûisa ra ǂgan

Emilie Shimbali

 

ǁNāti ī skolsistems hîa ǁkhaeheǁoasase ra hā mâsigu !nâ nî mā!kharu ǁkhāsa ǂnuwis  di īǁkhāsib ge, ǁgau!nâ-aona ǂhunuma !ereamxasiga ǁkhawa oahā-ūs tsî hoa ǀgôana ra !khōǂgā ǀgauga ūhâs !nâ-ū ǀgui nî ama. 

Mahongora Kavihuhab, ǁGau!nâ-aon !Gaeǁares Namibiab dis (TUN) di hoa!nâ-aixa xoa-aob ra mîsa !oa di ge !kharaga ǂnûiǂgāde hoa ǁgau!nâ-aona ǂhâbasa tsî ǂâuǀoahâ ǂkhâ!nâsa nî mā in nēs !nâ ū ǂgaoǀkhāsa !hariba ra sī!nâ ǁgau!nâsan ǁkhāǁkhāsenaonanî !khō!oasa ǁawoǁawo. 

ǂOa ge wekheb Donertaxs aib ge Kavihuhaba ǂhôare-aona gere mîba, ǁgau!nâ-aon ge !hūb a ǂhabase Covid-19 ǁōs xa tsâǀkhāhesa tsîn ge nē mâsib !nâ mâtin inernetsa ra ǂgaoǀkhā ǁgau!nâs !nâ-ū ǀgôana a ǁkhāǁkhā ǁkhās !aroma a ǂhâbasa xūn huiba māhe tamase, ǂguin âna ǁîna xu aitsama mâtin nî ûi!kharusa gere īǁkhā kaise.

ǁGau!nâ-aon !hūbaib ǂhabase ra tsēdī tsēs ge nētsēs, 5 ǂNūǁnâiseb 2021 disa tsî ǂgaiǂams âsa “ǁGau!nâ-aona ǁAegub ǁGau!nâsa ǁKhawa Omkhâis dis ai,” ti hâs !naka hîa ge kaise ǂgui !kharaga hō!âdi Covid-19 dide xu a !huise. 

“Nē ǂgaiǂams ge Covid-19 di hō!âdi ǀguidi xa hirihiri!nâhe tama hâ, xawe ra ôa-am nē ǂan-tsî-hō!âde da mâti ǀasa ǀaweǁguigu, dīǀgaugu, tsî dā!harode nî ū hîa ais ǁga ǁgau!nâsa nî ǀomkhâi kaiga nî ǂgaekhâi. 

Nē daoǁgaugu ge ǁgau!nâ-aon tsî ǀgôan hoana nî hui !goaxa ǁaeban mâti tsî mâ ǀgaugu ai nē !gâi tama sîsenǂuiba ge ūhâ i Covid-19 ǁōs tsî noxopa a ūhâ ǁkhās !auga nî sîsenū tsî mâǀgai ǁkhāsa,”tib ge Kavihuhaba ge mî. 

Nē kurib !nâ di ge UNESCOS, UNICEFS tsî Hoa !Hūbaisi Marisâuǂgaes hâde ǀhûǁarebese ǁGau!nâsa ǁKhawa Omkhâisa ge ǂanǂan, in nēs !nâ-ū ǁgau!nâ-aona hui!nâ tsî hoa ǀgôan nî skolga !oa oahāsa !aroma tsî khaohâs hîa ge Covid-19 ǁōs xa a !aromahesan mâti nî huikhâi!nâgusa ôa-am. 

Nētsēs hîa a Hoa !Hūbaisi ǁGau!nâ-aon Tsēsa ǀō-aisa kais !aromadi ge koro dana!khaidi ai ǂâisa ra ǂnûihe, ǂgaiǀons ai Aitsama Sîsenni !harib ai omkhâisens, ǁGau!nâ-aon ǁkhāǁkhākhâis, ǂGaeǂguis tsî ǁhaos, Sîsen!nâ mâsigu tsî Ai!gû ra Gaxu ǁaeb mûǂuigu tsîna ge ǀnîn âna.”

ǁGau!nâ-aon ge hoa !hūbaisise Covid-19 !nabab xa ge ǂnauhe. Hoa da ge ǁkhā !gâi tama sîsenǂuiga ge hō!â tsî i ge ǁnā-amaga a ǂhanu !khōǁôagu tsî da ǀguipa oresa nî ôasa.”


2021-10-05  Staff Reporter

Share on social media