New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Tuvatereni vadinkantu mokuwapukurura evhu-Nganate

Tuvatereni vadinkantu mokuwapukurura evhu-Nganate

2021-08-05  Kuzeeko Tjitemisa

Tuvatereni vadinkantu mokuwapukurura evhu-Nganate

OMAHEKE - Nguuru gomukunda Omaheke Pijoo Nganate kageve magano gendi konondango dodoropa dakara momukunda asi vahepa kuhageka kurandesa evhu kwava vakura ava wapukurura pwavene evehu vadikepo mambo. 

Mombudi zendi ezi kazikere zokuhuyungisa mukunda gwendi moGobabis moutano kaupwireko, Nganate katente asi mukunda kuna kara novadinkantu vana kara noudivi, omu vana kara asi kuvhura vawapukurure evhu eli. Yipo nye asi, katente asi, ndango zonodoropa ntani vakansela wonomukunda vahepa kunkondopeka vadinakntu ava, yipo vakere asi vene vana kuwapukurura evhu. ‘’ Eyi ngano ngayigusapo omu ava pura mokuwapukurura evhu, yimo ngoso ana kuyinkondopeka. Mukaro gumwe ana kumona mokugava evhu eli varandese kowo vakura nare vawapukurure makura awo vadikepo mambo varandese. Makura vahepa kulihameseramo mokuwapukurura evhu ntani vatare asi ndando zahazeruka yipo vatulisepo mavango navaranda kondando zopiliha. Mokugwedako, vahepa kulituramo asi vatjndje mukaro goekonomi gwaGobabis omu navarugana vahepa kupa yirugana kovantu owo vana kara asi tavaretesapo yirugana momukunda nagunye. Meyereko lyoyimaliwa yomvhura ezi, mukunda kwaguyerekera N$2.5 nomiliyuna moministeli zonodoropa nekuliko nomukunda doponze kupitira moBulid together. 

Omu yakere asi vagwanenomo mauwa kwakere 32 moGobabis ngoso. Nampili ngoso, age katente asi kuna kuzuvhisa kukora komutji morwa dogoro ngesi kwato yina kuhorokako, kwato nampili embo limwe vadika ngondango zodoropa ndi kansela womukunda. Ame kuna kuyirugurura asi vantu vetu vahepa bkugwana uwa wawo, uwa ou gavapa Karunga vatungemo ntani vaparuke mosirongo9 sawo. ‘’ Eliro lyawo kapisi lyomawoko woko, morwa awo kuna kuhundira evango eli navatumbura asi lyawo. Ame kuna huguvara asi kuvhura turugane momunene moomu twavhulira. Uwa tulikona kone makura tuwapukurure. Mvhura zina puko ame natente asi evhu lyenzi kuna kuligava kwavavakura nare meparu. Ame simpe kuna kuhundira vakansela asi vahepa kulituramo unene vawapukurure evhu ntani vahaligava kwava lina pilire kuwapera makura kapi yina kugusapo udi wevhu. 

– ktjitemisa @nepc.com.na


2021-08-05  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media