New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / TVETS ge a ǂhomisa turaba ūhâ ǂkhamkhoena ǁkhākhākhâis !aroma gāsa

TVETS ge a ǂhomisa turaba ūhâ ǂkhamkhoena ǁkhākhākhâis !aroma gāsa

2023-01-10  Staff Reporter

TVETS ge a ǂhomisa turaba ūhâ ǂkhamkhoena ǁkhākhākhâis !aroma gāsa

Sîsenao-i xa xoahe hâ

 

Texnise tsî !Omkurus ǁGau!nâ ǁKhāǁkhākhâis (TVET) ǂnûiǂgādi ge a ǂhomisa ǁnā ǂkhamkhoen hîa turaba nē !âb !nâ ǁkhāǁkhāǂuisens !nâ ūhâna ūǂgās !aroma. Regina Ambambis hîa a Aiǂnû-aos Texnise tsî !Omkurus ǁGau!nâs ǁKhāǁkhākhâis ǂnûiǂgādi dis ge nē ǁkhauǂuisa ǀgūǁae ge māǂuihe 2022ǁî kurib di !âidi ǂkhawusa !nurigu xrat 11 tsî xrat 12 digu khao!gâ ge dī. 

Nē !nurigu ra ǁgausa !oan ge ǁaupexa 80 persentgu di ǀgôan hîa ge ǂoa ge kurib !âide a xoan dina ǀgapi ǁkhāǁkhākhâi!khjaigu di ǂgaoǀkhāsa !gôagu ū!oahes !aroma hâga sī!nâ tama ge ī. Xrat 11 di 38 019 ǀgôana xun ge 5 812 ǀgôan ǀguina 25 !gôagu tsî ǀgapise ge sī!nâ tsî 8 133 ǀgôan ǀguina xrat 12 ǀkha a !kharu ǁkhāse. 

Nē !nurigu di mâsib ge ǀkhunuǂnûiǀkhāgusa ge !aroma. Ambambis ra mîsa !oas ge ǀhapiǂnûiǀkhāgusa gui ǀgau-i ais tsîna Namibiab ǂkhamkhoena hui tama hâ, nē !nurigu kai taosib ase Namibiab ǁaesa ība amaga. ǁÎs ra mîsa !oan ge ǁîna !kharaga!nâgu turaturaxa ǁkhāǁkhāsens!âga TVET tawa ūhâ. “Nausa i ge nî !gāsa, ǂanhe i nî !khaisa TVETs !âb ǁnān hîa go ǂnû!gaun !aroma ǀaweǁguisa tama, xawe ǂkhamkhoen hîa ǀguixasib ǀkha nē !âb !nâ ǁkhāǁkhāǂuisensa ra ǁhûin !aroma hâsa. 

Mâsib ga nēsi mâti a mûsen, xawen ge ǂkhamkhoena ǂhanuse ǁîn !gâi!gâibasensa ū!nâ hâ !âga ga ǁhûi tsî hoa turab ǀkha nē ǁkhāǁkhākhâis !ēsa ga ū!oabasen,” tis ge Ambambisa ge mî. 

Ai!â ge a mîs ge, TVETs ǁkhāǁkhākhâidehoa !hūbaise ra dītoa khoen, ǁîn gurisan hîa nau ǁkhāǁkhā!âgu !nâ hân xa !nāsase ra !khō!oasa tsîn ǁkhāti naun xa !nāsa !ēdi sîsenga aitsama tsoatsoabasens, sîsenga ǂnuwis tsî sâuǁkhāsiba ǀomkhâis !nâ huis dide ūhâsa. 

Ambambis gere aoǁguis ge, hoa !kharaga !âǀhuru-aon hîa ǁgau!nâ ministers, ǁgûn tsî mû!gâ ra ǁgûn, ǂnoaba!nandi tsî ǁkhāǁkhāsenaon di mâǀhaos ǂguro ǂâisa nî ǂnûi-ahesa, Namibiab ǂkhamkhoen !goaxa ǁaeba ǂhanuse ǁawoǁawos !aroma. “ǂÂis !nâ da nî ūhas ge, nē !nurigu !gâb ain tsûhâ khoen hâsa, !gōsase ǀgôan hîa ǀūn a !goaxa ǁaeba ra !oana,” tis ge ge mî.    


2023-01-10  Staff Reporter

Share on social media