New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Unams di Katima kampesa xun ge 260na ǁkhāǁkhāǂuisens ǂhawega go !khō!oa

Unams di Katima kampesa xun ge 260na ǁkhāǁkhāǂuisens ǂhawega go !khō!oa

2022-05-10  Staff Reporter

Unams di Katima kampesa xun ge 260na ǁkhāǁkhāǂuisens ǂhawega go !khō!oa
Top of a Page

Marythar Kambinda

 

KATIMA MULILO - ǁAupexa 260 studentn ge !kharaga !harigu aiǁgause: ǁgau!nâs, ǂhanuǂans, !aub ǁgau!nâs, ǀgoan ǂans tsî ǂurusib !âb !nâ, Universitaits Namibiab dis di Katima Mulilo kampes tawa ǂoa ge wekheb Wunstaxs ai ǁkhākhāǂuisens ǂan!gâǂhawega ge !khō!oa. 

ǁNā ǁaxasib tawab gere !hoa soab aib ge Unams di Kanseliri, Nangolo Mbumbaba nē studentna !gâi!gâba gere ǁkhoreba ǁîn di ǀguixasib tsî mâǁawos, mâsib ga a !gom xawe !gâi!gâna sī!nâs dis !nâ. 

Mbumbab ge ge mî, Unams tsîn nau hâ ǀgapi ǁgau!nâs ǁkhāǁkhāsen!khaigu khami, aisa xu ais ǁga hâ ǁkhāǁkhāsende xu online ǁkhāǁkhāsens ǁga ge tawasa, ǀguitimî tsîs ge Covid-19 ǁōsa 2020ǁî kurib !nâ a khoraǂuisens khao!gâ.

 UNESCOs di 2021ǁî hoa !hūbaisi ôa!nâs !nurib hîa Covid-19 ge ǀgapi ǁgau!nâs ǁkhāǁkhāsen!khaigu !nâ ǂgui ǀgaugu ai ǁkhākhāsens studentn disa a tsâǀkhāsa ge ǁgauǂui. 

“Tita ge !gâise ra tsâse ra mû!hara mâtis ge Katima Mulilo kampesa hâ ge i ǁgoaǂuide !namiǂgā tsî īǁkhāsiga dī tsî !gâi!gânan studentna ǁîn ǁkhāǁkhāsendi !nâ nî sī!nâ tsî nētsē ǂan!gâs diplomagu tsî xratga !khō!oasa a sī!nâsa. 

Unams di !nakaǂnôa kanseliri professor Kenneth Matengub ge ge mî, nēti ī ǁaxasigu !nāsase dâb tsî !gâiaǂgaoba kurigu di !garise sîsens khao!gâ ra !khōǂgāsa. 

Nausab ge texnoloxiba sîsenūsa universitaitsa a ǀgaiǀgai ǁkhaeheǁoasa mâsigu, Covid-19 khami īgu !nâ ǁkhākhāsensa ai!gû kaisa, xawes !oa!ū hā ǂnû tsî ǁkhāǁkhāhe tsî ǁkhāǁkhāsensa tātsē texnoloxib xa !khō!khunihe ǁkhā tidesa. 

“Tita !aroma i ge ǁnā-amaga kaise a ǀō-aisa tsî !gâise ra tsâ kai te, aisa-xu-ais ǁga da nēpa nētsē ǀhao tsî ǀguipa nē sī!nâde ra tsēdīsa”. 

Matengub ge ǁnā ǁaxasib tawa ge mî, Unams ge ǁkhawa ǀasa kaisis dā!harode a ūsa, aiǁgause ǁkhāǁkhā!khōǂgāba ǁkhawa kō!gâs tsîna !khōǂgā hâse. 

Matengub ge ge mî, nē ge diplomagu tsî xratga gere !khō!oa studentna xu di 156 (52%) ge tarekhoe i  tsî 144 (48%) ga aorekhoe isa. 

ǁÎn ǁaegus ge tarekhoesa ge hâ i, aibe ge khaohâ kaisa ī ǀhûhâsigu ǀguiba xu !hui hâse tsî diplomaba ǀGoan ǂUrusib !nâ ge !khō!oa. 

Dana Sîsenǂuira Mâisab (CEO) Daogu ǂGaeǂguis dib, Conrad Lutombib ge ǂgaoǂgao!nâs gowaǀîsab gere mâ soab ai ge mî, Nē tsēs  studentn !aroma a ǂhâǂhâsa !khaisa tsîs ǁkhāti nēsa a ǀasa tsoatsoa ǁîn di ûiǂgarogu !nâsa. 

Lutombib ge ǁîna ǂgaoǂgao!nâ tsî gere ǁgoaǂui, in tā Zambezi ǀkharib !nâ ǀgui nî sîsenǂgaose i, xawe nau ǀkharigu !hūb digu ǁgas tsîna sîsenharebasens !aroma ǂoa.    


2022-05-10  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page