New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / US ge 20 000 OVCna go ǀaro proxramgu ǁîs marisise ra mâ!gâgu tawa

US ge 20 000 OVCna go ǀaro proxramgu ǁîs marisise ra mâ!gâgu tawa

2021-06-08  Staff Reporter

US ge 20 000 OVCna go ǀaro proxramgu ǁîs marisise ra mâ!gâgu tawa
Top of a Page

Sîsensenao-i xa xoahe hâ

 

!Kharu ge hû kurigu !nâb ge United States Amerikab dib (UN) di ǂhanuba ǁaupexa 60 000 !oaǀgôan tsî supuse tsâǀkhāsa khoen Namibiab din hîa HIVs xa tsâǀkhāhe hâna, !kharaga !oabade mās !nâ-ū ra ǂkhâ!nâ in ǂuruse ûi, ûiga ǂoa!nâsa ǁkhauba tsî ǁkhāti ǀgôana skolgu !nâ hâǀgaras tsîna. 

!Khaitsâb di 27 ai ge Outapis, Omusati ǀkharib !nâ ǁgoes tawa ūhâhe hâ i ǁaxasib !nâs ge United States Presidenti ǂŌǂōsib ǀAweǁguib AIDSa Hui!nâs (PEPFAR) disa, ǁguiǂuiba ge mā mâtib nē huib PEPFARs !nâ-ū ra māheba, ǁkhaisa ǀkharigu di aibe ge 14 i ǀkharisi!âga xu disiǁkhaisaǀa ǀkharisi!âgu ǁga ge khoraǂuihesa. 

Nē kurib !aroman ge 20 000 ǀasa khoena nē proxramma xu nî !gâi!gâse ge ǀarohe. 

Projeks di ǁgūbas ge, !gâi tama sîsenǂuib hîas HIVsa !aorosasib !nâ hâ ǀhûhâsigu ai ūhâba ǀoroǀorosa, ǂgaiǀons ai !oaǀgôan tsî supuse tsâǀkhāsan tsî  ǁîna ra !ûi!gâ khoen, kaikhâira ǀgôadi tsî ǂkham khoedi, tsî ǁnās xōǀkhā nau ǀhûhâsigu tsîna. 

PEPFARs ra mâ !oabadi !khōǂgā hân ge, HIVs !aorosasib ôa!nâdi, HIVsa ǁkhaubas tsî sorosise ǁgoeǀhaos ǂnamipe ra hâ ǂkhawadīb ǁkhāsigu ǁkhāǁkhākhâis, sorosiǁgoeǀhaos ǂurusib ǁgau!nâs, ǀhûhâsi-sâuǀkhāsib tsî danas ǀkha a dīxūxa !oabadi, ǁgûsis !nâ a ǂhâbasa ǁkhāsigu ǁkhāǁkhākhâis, tsî ǀhûhâsi aib ai, ǂhanu-aisib tsî hâǁareb ǁkhaubas.

Project Hope Namibias ge nē proxramma ge tsoatsoa, United States ǂNûiǂgās !Auga!hūsi Omkhâisens (USAID) !nâ-ū.

“PEPFARs ge nî ai!gû OVCn proxramga  nē kurib !aroma US$4 miljuns xa a !nāsas hîa Namibiab marin !nâ N$56 miljuns ǁkhāsiba !khōǂgā hâs ǀkha marisise ǂkhâ!nâsa, ǁawoǁawo nîse OVCn !oabadi ra ǀoasase ai!gû tsî 18 ǀkharisi!âgu ǁga khoraǂuihesa.” 

ǀAsase go ǀarohe haka ǀkharisi!âgu ge Okongoba Ohangwena ǀkharib !nâ tsî Outapis, Tsandis tsî Okahaos hâde Omusati ǀkharib !nâ. 

ǀGui timî tsîb ge nē proxramma ǂguro !nās ase 2013ǁî kurib ai a sîsentsoatsoasa xun ge 59 000 xa a !nāsa !oaǀgôan tsî supuse tsâǀkhāsa ǀgôan tsîna huiba ge !khō!oa, tsîn ge ǀhaehe rasa !oa 278 000 OVCna ge xoamâihe, ǂhanub ra ǁkhâkorobe mā marisihuib !aroma, Ministeris Surigu ǀGuitikōsib, ǀGâsiba ǀororos tsî ǀHûhâsi !Oabadi dis ǀkha. 

Nēti ra !khō!oahe maris ge omaride ra hui in tsēsa xu tsēs ǁga ûis !nâ ǂûn, saran tsî skolgu ǂgaoǀkhādi ai dīǀoaǀoasa ôa-am.


2021-06-08  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page