New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Uudhano woongonyo mOngwediva

Uudhano woongonyo mOngwediva

2021-04-20  Victoria Kaapanda

Uudhano woongonyo mOngwediva

Aakalimo yomoondoolopa dhokonooli okwa tegelelwa ya ka ondodhe omeho mesiku 01 Mai nuumvo mOngwediva, sho aadheningonyo ya yooloka taya ka unganeka uudhano woongonyo esiku ndyoka.

Omukuluntu ye okuli wo omukwateli komeho gwo-MTC Northern Boxing Championship Joseph Bernard okwa lombwele onzonkundaneki ndjika ta ti, muudhano mboka otamu ka kuthwa ombinga kaadhengingonyo oyendji ya yooloka, ya za koosenda dhi li no dhi ile okuza kiitopolwa yilwe yokonooli sigo oKunene kakele kOhangwena.

“Otatu ka tegelela aadhani oyendji lela, onkene otwa hala aakwashigwana ye ye lela mengathithi enene opo ye ye ya tale nokukwashilipaleka omanyakwa dhingi,” Benhard ta ti ngaaka.

Bernard okwa tumbula kutya elalakano enene lyuudhano mbuka olyo okuhumitha komeho iipewa yaadhani taya ka kutha ombinga muudhano woongonyo.

Ta gwedha po ta ti, uudhano mboka ohawu gandja enyanyu kaatali osho wo kaadhaningonyo yoyene, onkene osha simana nosha pumbiwa kukehe ngoka e na ehalo lyokutala uudhano mboka a kale a thika esiku ndyoka.

“Uudhano mboka otau ka kala wotango omumvo nguka, moka aadhaningonyo taya ke shi enditha nawa, taya ka ya konkatu ontiyali. Monkatu ontiyali otaya ka dhana naadhani ya za kiitopolwa yilwe moshilongo kehuulilo lyaJuli nuumvo,” a popi ngaaka.

Bernard okwa popi wo kutya, ongashi ngaa hashi ningwa shito, aasindani naakuthimbinga otaya ka pewa oondjambi osho wo omapole ga yooloka, moolwetho olutitatu ndoka talu ka kala ko muKotomba nuumvo.

“Kehe ngoka e na ehalo lyokuthika esiku ndyoka na kaleke po ehala lye, okupitila kongodhi yandje 081 634 47755. Po mweelo ita futwa nando nando,” Bernard a popi ngaaka.

Ta ti, uudhano mboka ohawu unganekwa noku longekidhwa nomakwatho oshowo omakwashilipaleko gaza kehangano lyomakwatathano gwoongodhi “Make the connection” (MTC).

Uudhano mboka owa yambidhidhwa wo komahangano ngaashi Indongo Toyota, Kambwa Trading cc, Ndilimani Funeral Services, Pupkewitz, Remind Trading cc oshowo Oshakati Town Council. 


2021-04-20  Victoria Kaapanda

Share on social media