New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Uuyuni awuhe wa talele po omauliko giipindi mOngwediva

Uuyuni awuhe wa talele po omauliko giipindi mOngwediva

2022-08-30  Victoria Kaapanda

Uuyuni awuhe wa talele po omauliko giipindi mOngwediva

Omauliko giipindi gokomumvo mOngwediva oga gongaleke aantu omayovi okuza koombinga noombinga oshowo yamwe ya zi kondje yoshilongo.

Omauliko giipindi ngoka kwa li ga kalekwa omimvo mbali omolwomukithi gocorona, oga gongaleke aanangeshefa oyendji oshowo oshigwana mOngwediva.

Esiku lyeegululo pambelewa ndyoka kwa li lya ningwa Oosoondaha, aalandithi oshowo omahangano ga yooloka okwa li ya popi omaiuuvo ye na omolwomauliko giipindi ngoka ga tamekele oshiwike sha zi ko notaga hulu mEtine lyoshiwike shika.

Omupevipresidente Nangolo Mbumba ngoka a li a egulula omauliko giipindi ngoka peha lyomupresidente gwoshilongo Hage Geingob, okwa kumagidha mboka haya longekidha omauliko giipindi ya kale haya longele kumwe nepangelo oshowo omahangano omanene okutseyithila nokuhiya aanangeshefa kondje yiilonga ya kuthe ombinga.

“Pamukalo ngoka otaya humitha eliko moshilongo, oshowo miitopolwa nomondoolopa ndhawo. Iinyangandhalwa mbika oyasimana moshilongo,  onkene oyina okukala tayi xwaxwamekwa, okugalula eliko moshilongo,” ta ti ngaaka. 

Ta ti, onkalo yoshimaliwa oya kala ya nyayipala unene omimvo mbali ndha piti, nelalakano oku galula eliko moshilongo.

Ta gwedha po kutya okuna omukumo, nethano ota li ulike kutya oshilongo oshi li pokuzamo monkalo moka ya kala ya nyayika, sha ashike tashi tsikile okulonga nuundhinini.

“Onkalo twa kala muyo oyina okukandulwa po ashike uuna pena elongelo kumwe oshowo okuthaneka onakuyiwa ombwaanawa noya longekidhwa,” ta kumagidha ngaaka.

Ngoloneya goshitopolwa shaShana Elia Irimari okwa ti, okutala engathithi lyatya ngaaka moshitopolwa shaShana osha eta omukumo gwe galulo lyeliko moshitopolwa oshowo moshilongo.

“Ndyika oyo ompito yaalandithi oshowo mboka taya ulike omaunongo gawo nelalakano lyoku xwaxwameka oongeshefa dhawo,” ta ti ngaaka.

Ta ti, omauliko giipindi ngaka otagaka gandja wo natango ompito kaalanithi okuulikilathana omaunongo ga olokola oshowo kuxwaxwameka oongeshefa ndhawo. Omupopiliko nomugandji gomauyelele melelo yondoolopa lyOngwediva Jackson Muma okwa ti, aalandithi oshowo mboka taya uulike iilandithomwa yawo ye li 450 oya kutha ombinga nuumvo.

“Elalakano okugalula eliko moshitopolwa, oshowo oku li xwaxwameka mondoolopa yetu pamukalo goku ninga omangeshefelo gomalundhi ga yooloka,” ta ti ngaaka.

Ta ti, omawuliko giipindi ngaka otaga holoka oshikando 20 mOngwediva.

Ta gwedha po ta ti, ndjika ompito ombwaanawa kaanangeshefa oshowo komahangano ga yooloka, oku ulika uunongo niilonga oshowo okushingitha iilandandithomwa yawo.

Ta gwedha po po kutya ndjika natango ompito ombwaanawa kaanyasha oshowo kuhe gumwe, oshoka oshindji osha etwa po pepi nayo. “Iipindi mbinga oya gongaleke aanangeshefa oshowo aantu ya za ko kule, taya ulikilathana uunongo niilonga yawo, mehala muka, mwa kwatelwa mboka ya zi kondje yoshilongo,” ta popi ngaaka.

Ta ti, elalakano ekwawo okugandja natango ompito kaanangeshefa oshowo komahangano guulike iishingithomwa yawo oshowo okugalula eliko moondoolopa nomoshilongo.

Omawuliko giipindi ngaaka ogena iilandithomwa ya yooloka okuza kiikulya, kiizalomwa na kehe shoka hashi vulu oku etwa po noonyala oshowo oku eta oombelewa hadhi gandja omayakulo ga pumba po pepi.

Ta ti, omawuliko giipindi go numvo oga yooloka komakwawo, ngoka ga holoka miitopolwa yilwe oshowo ngoka ga holoka nale omimvo dha piti.

Oshifo kundaneki shika sho kwa li sha ningi omapekapeko, oyendji okwa li taya ulike ya nyanyukwa sho ya etelwa omauliko giipindi ngaaka.

- vkaapanda@nepc.com.na

 

 

 

 

 

 

 


2022-08-30  Victoria Kaapanda

Share on social media