New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Va fiwa pomutenya eshi omaliko avo ayeshe a pya po

Va fiwa pomutenya eshi omaliko avo ayeshe a pya po

2023-03-16  Festus Hamalwa

Va fiwa pomutenya eshi omaliko avo ayeshe a pya po

Omukainhu weedula 47 pamwe novaneumbo vaye 17 ova fiwa pomutenya eshi eumbo lavo la pya po filu filu.

Otaku hokololwa ovaneumbo ava va kanifa omaliko avo aeshe, omaufemba, noikulya oya pya po filufilu.

Oshiponga shomundilo osha ningwa mexuliloshivike moshanga shomutenya momukunda Oshamono moshikandjohoololo Epembe mOhangwena.

Otaku hokololwa kutya mwene weumbo ina hangika mo meumbo pefimbo loshiponga shomundilo ashike vati meumbo omwa hangika ovaneumbo ovo kwa li ve li mepya tava limi.

Mwene weumbo okwa hangika a ya koshipangelo kEenhana a ka konga omayakulo opaunamiti.

Christine Natanael ou a hangika meumbo pefimbo loshiponga okwa hokolola ta ti ova hangika ve li mepya tava limi, ashike ova ka mona eshi meumbo mwa tema, odunda imwe ya yaka omundilo.

“Katu shi kutya omundilo owa dja peni. Meumbo inamu hangika omunhu shaashi atushe otwa hangika tu li mepya hatu limi,” ta ti.

Okwa yelifa ta ti kape na omunhu a lopotwa a xulifa ile a mona oshiponga shaashi nounona navo ova hangika ve li mepya tava toola eembe.

Natanael okwa ti meumbo omwa pya eenduda adishe davo dokunangala noshoyo eenduda omo hava tuvikile omaliko avo.

“Meumbo omwa xupa ashike eenduda doutala ashike kakwa li mwa hangika sha. Paife ohatu nangala pedu moutala ovo va xupa po shaashi katu na omakumbafa nomatalashe,” ta ti.

Lwopokati opo, ombelewa yangoloneya waHangwena Walde Ndevashiya oya yambidida eumbo olo la ninga oshihakanwa shomundilo.

Ndevashiya okwa yandja oikulya nomatalashe Etivali pefimbo a talela po eumbo lavo.

“Ombelewa yange oya nuninwa oshiwana sha pumbwa omakwafo. Ombelewa yange otai lalakanene okuyambidida ovanhu va taalela omashongo a yooloka,” ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na

 


2023-03-16  Festus Hamalwa

Share on social media