New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Va konda po70 va pewa ehandu pamufyuululwakalo eshi va tuka vakawo

Va konda po70 va pewa ehandu pamufyuululwakalo eshi va tuka vakawo

2022-08-12  Festus Hamalwa

Va konda po70 va pewa ehandu pamufyuululwakalo eshi va tuka vakawo

Ohamba yelelo laNdonga Fillemon Shuumbwa Nangolo okwa ti ovanhu tava tuku vakwao nava lopotwe opo va kale va pewa ehandu eli ha i yandjwa komhangu yopamufyuululwakalo.

Neudo melelo laNdonga omwa lopotwa oibofa 44 yomatukafano yovanhu va pewa ehandukilo konima eshi va holoka momhangu yopamufyuululwakalo.

Okwa ti oibofa yomatukafano otai ende ya uka pombada eshi ombelewa yavo hai yakula omanyenyeto okudja moshiwana molwaashi hashi tukwa.

Nangolo okwa lombwela Kundana ta ti omunhu ngeenge a tuka mukwao oha pewa a fute oshimaliwa shonhumba ashike ngeenge ke na sha oshimaliwa omaliko aye ohaa landifwa po opo omunhu ou a tukwa a pewa oshimaliwa shaye.

Okwa yelifa ta ti ehandukilo lokufuta oshimaliwa ohali yandjwa she likolelela kutya ekukano oli li ngeipi. “Ngeenge omunhu okwa tuka mukwao noitya ya kula osho ngaa ta pewa ehandukilo a fute oshimaliwa shi li pombada,” Nangolo ta ti.

Onghee okwa ti elelo laNdonga itali ka fiya emanya la londa kulikwao kombinga yovanhu tava tuku ile tava ningile vakwao omatilifo.

“Ovanhu momikunda nava kale tava lopotele oovene vomikunda ngeenge tava tukwa kovashiinda shavo ile peendingosho opo mwene vomukunda a kale a lopotela ombelewa yoshikandjo,” Nangolo ta ti.

Nangolo okwa hokolola ta ti etukano ohali teya po ombili yomunhu ile shi mu etele a kwatwe kohonde ya londa eshi ta kala alushe te lipula.

Okwa weda po ta ti omunhu keshe oku na oufemba wokukala a manguluka noshoyo okukala e na ombili ita ningilwa omatilifo ile ta tukwa.

Elelo laUkwanyama omwa lopotwa oibofa yomatukano i li 15 yovanhu va pewa ehandukilo komhangu yopamufyuululwakalo.

Omupopiliko welelo laUkwanyama Andrew Naikaku okwa ti ovakainhu ovo unene vahapu va didilikwa hava holoka komhangu yopamufyuululwakalo eshi have uya okupangulwa shaashi va tuka ovanhu.

“Otwa didilikwa omatukano haa ningilwa unene keendingosho noshoyo pefimbo omunhu ta di keendingosho ha kala a kolwa ye ta tameke okutukila ovanhu momaumbo avo,” Naikaku ta ti.

Okwa weda po ta ti unene tuu efimbo lomaongo olo unene la didilikwa haku lopotwa oibofa yomatukafano.

Naikaku owa kunghilila oshiwana opo shi kaleke kokule nokutuka ovanhu shaashi kasha na elao ngeenge omunhu ta i pombete nomahodi ta kwena molwaashi a tukwa.

Neudo melelo laNgandjela omwa lopotwa oibofa 15 yomatukafano yovanhu va pangulwa komhangu yomufyuululwakalo.

Omupopiliko welelo laNgandjela Sackeus Shiimi Shangula okwa lombwela Kundana ta ti ovakainhu ovo unene va ninga oihakanwa yokupewa omahandukilo okufuta oshimaliwa eshi hava kala tava tuku ovanhu momikunda.

Shangula okwa ti ovakainhu vamwe kave hole okufuta pefimbo ngeenge va pewa ehandukilo shaashi ihava kala ve na oshimaliwa eshi tava pulwa komhangu.

Okwa weda po ta ti oibofa ihapu yomatukafano ohai kala ashike yovakainhu ve litukafana ngeenge ve li peendingosho.

“Unene tuu ovakainhu hava i keendingosho ohava kala tava tuku ovanhu ngeenge va kolwa omanga vamwe ohava ka tukila ovashiinda vavo momaumbo avo,” Shangula ta ti.

Okwa kunghilila ovakainhu opo va xulife po okukala tava tanguna ngeenge va kolwa shaashi omunhu ngeenge a kolwa iha konakona oitya tai di mokanya kaye.

fhmalwa@nepc.com.na


2022-08-12  Festus Hamalwa

Share on social media