New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vakansela womukunda Kavango zoutokero kuna kugwanekere kumwe novatungimo

Vakansela womukunda Kavango zoutokero kuna kugwanekere kumwe novatungimo

2022-07-21  John Muyamba

Vakansela womukunda Kavango zoutokero kuna kugwanekere kumwe novatungimo

Bunya – Ndango zegendeso mukunda horowero gwaKavango zoutokero kumwe nanguuru gwawo ngesi awo kuna kugenda monomukunda nadinye dakara megendeso lyawo, nomukunda horowero gona nadinye hambondatu omu vana kufudako vatungimo asi yinke yirugana yawo neyi yavatumbukira pontambo zepangero lyomomukunda. Edinguro eli simpe nalikara hena nokugava mpito valiyongeko ntani vantu vagave magano gawo kweyi vanapumbwa. 

Elikwamo kalitamekere momandaha gana puko, kuna kutwikira dogoro moune wosivike oso. Eyi kuna kara sikando sokuhova kutunda tupu apa vaturapo mukunda horowero ogu gulikarere pwagwene mo 2013, omu vana tura elikwamo lyokukadingura nomukunda. ‘’ Epangero kuna kutanta asi twahepa kureta yirugana pepi novatungimo makura yiyo nye yina karere mulyo asi kugwanekera kumwe novantu mulyo, ano vakansela ngesi vana mono asi kuna kureta yirugana kovantu, yipo nye asi mulyo unene ohove kupurakena kovantu ogwane eyi vana kara nayo ndi maudigu gawo makura ove otare nye asi ngapi omu novhura kugaruganesa,’’ yimo ana kutanta Joseph Sikongo Sivaku, munasipundi gegendeso lyondango zomukunda Kavango zoutokero. 

Elikwamo eli kalitamekere momukunda gwaKapako momandaha, omu vakansela kavakagwanekerere novantu pomuknda gwaBunyua, ano moune kavakere nosigongi sangoso pomukunda gwaRupara mosintokorwa saMusese, ano moutatu takakara nye novatungimo womoNkurenkuru memunzugo lyoyigongi lyomodoropa. 

Ano moune kavakere koMpungu ntani koKatwitwi. Momandaha gokukwamako, awo tava kadingura nye momuknda gwaTondoro koMangettii pevango lyaNIDA, ano mouvali moKatji Nakatji momuknda gwaMankumpi ano moutatu momukunda gwaMbeyo mo Ncamagoro. Sigendo nasikamanesa nomudingu daso momuknda gwaHamweyi, moNcuncuni constituency. 

Kansela gwaKapako Johannes Karondo momandaha katente asi awo kuna tura elikwamo lyangesi ligave mauzera asi nani elikwamo lyekuliko nomukunda ngapi aligendi, nomatokoro asi ngapi ava gatura. Edinguro lyangesi naligwana hena asi vantu ngapi vana kugazara, vavatere vakansela omu navatura magano gawo mosirugana. Vantu vamwe kugazara asi mberewa zakansela kurugana tupu pwazene, nani kwakara nazo zimwe aziruganene kumwe novakansela navenye omu ava tura matokoro gekuliko kumwe makura awo kuruganena kumwe ntani kapi vakara asi nkenye ogu pwendi nye awo kuruganena kumwe, yimo ngoso ana kutanta. Nsene tomono ekuliko momukunda horowero Kavango zoutokero, diva nye asi vakansela vanayitokora oyo, kapisi muntu gumwe. Kapisi asi nampo kansela gweni gelike, hawe. Awo kulipa nye marufo omu navakulika nomukunda dawo, kukwama nomukunda horowero nadinye. Yimo ana kutanta Karondo ngoso. Sigendo kuna kara vakansela navenye, nguuru gomukunda, vagendesikurona momberewa zondango mukunda, ntani vakurona nye gendesi maruha gokulisiga siga. Mapongo gangesi kuna kara mokugava mauzera eyi vana pumbwa kugava nampili ngomu asi kapisi nonkondo nadinye vana divape, ano eyi nye vana kumona asi yina pumbwa kuza konomberewa peke awo navayirugana ngoso, vayikandwire oku yawapera.


2022-07-21  John Muyamba

Share on social media