New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vakurona kapi vana yihafere yokutura vanona monombunga

Vakurona kapi vana yihafere yokutura vanona monombunga

2022-01-20  Albertina Nakale

Vakurona kapi vana yihafere yokutura vanona monombunga
Top of a Page

Moomu tupu yina kumoneka asi erongo lyomvhura 2022 lina tameke momunene, vakurona momukunda gwaKhomas kavageve ruguwo rwawo konosure dimwe edi dina kara asi simpe kuna kukatwikira mokukagaununa vanona motumbunga omu navawiza kosure nampili ngomu asi epangero lyatanta nare asi vanona navenye vahepa kuza kosure siruwo simwe tupu. 

Elikwamo eli kwakara asi vanona vamwe tavawiza sivike esi ano vamwe sivike oso, makura vanona vahepa kukara sivike nasinye pembo. 

Sivike kasipwireko, ministera goukanguki Dr Kalumbi Shangula, mosiruwo soikugava nombudi kuhamena Covid-19 kemunzugo lyenene, katente asi noveta derongo kuna kuza ngorooro kwato malitjindjo vanona vahepa kuvaronga. ‘’ Ruha rwerongo kuna vapulisire vaze komeho moomu yawapera. 

Nosure edi dina kara asi kapi dina kuvhura kurugana ngoso vanadipulisire diturepo malikwamo dagene ano vahadivara kusikisamo veta ezi zoCovid-19 omu vaditulisapo, vanona vahepa kukara mononkondwa rongero ‘’ yimo ngoso katente Shangula. 

Age simpe katente asi hawe noministeli edi mbali zerongo ntani ntani zoukanguki tavakarugana momunene yipo vatare asi noveta kuna kudisikisamo ntani erongo kuna kuza komeho. 

Nye nampili ngoso, vakurona vamwe kuna kara vanalimbwilirwa konposure dimwe, omu vana kara asi awo kuna kutwikira kutura vanpona monombunga gona omu navawiza kosure mosivike ano vamwe vahepa nye kukara pembo sivike hena. 

Mukondi ogu gakara asi munwendi kavamutambwire koEros primary school kayimusininikire yipo atware munwendi kevango lyokukeverera vanona. Ame nahepa kuyirugana oyo kwamunwange, morwa kwato ogu ana karapo pembo. 

Munwange ngesi kuna kaza konosure mbali eyi nakutjira asi kuvhura agwane covid-19. Nosure dahepa kutengura moomu mwanare nampili dopaumwene dahepa kukara ngwendi depangero. 

Udigu umwe kuna kara asi vakurona vahepa kupapara simaliwa vafute komuntu pogu natakamesa munwendi morwa age zinya koyirugana. 

Kuna kugwederera mfuto kwetu. 

Ose ngovakondi nare kiuna kara noudigu wokuranda nombapira. 

Eyi kuna kara nye ndiro kwetu. 

Nosure dahepa kutengura moomu ngavarongo nare,’’ yimo ngoso ana kusivana. 

‘’ Ose tuna yidiva nawa nawa asi sure ngesi zina tameke novanona vahepa kuza kosure siruwo simwe tupu. Kapi twakuhorako.

Ose kuna kundindira tupu veta zompe makura tutameke kuronga moomu mwanare.

Apa katupaturukisire sure mwaJanuary, Presidente simpe kapi ana gava managwiro gomape. 

Ose natupaturura momu yawapera kapisi monombungagona hena.

Bonn simpe katente asi udigu nonkondwa rongero kuna zura momunene. 

Nokutanta asi Eros sure ezi zakara asi monkondwa kukaramo vanona wokusika ko 48 yina pitakana omiu yakara asi ngano murongwa kukara novarongwa 35 monkondwa rongero. 

Mokukwama mwendi, nonkondwa kwadidika mokulirongera vanona 35 ano ngesi kuna pitakana nye momunene. 

Makura nye, yiyo nye yina kuninkisa asi sure zahepa simpe kutwikira mokugaununa vanona motumbungagona. 

‘’ Ose simpe kuna kupapara mpito zongwa omu natuvhura kuyirugana. Kuna kugazara asi natukatameka kuhwilida navenye posiruwo simwe tupu nye twahepa hena kukeverera vanona ava. Bonn yimo ngoso ana kuhuyunga.

- anakale@nepc.com.na


2022-01-20  Albertina Nakale

Share on social media
Bottom of a page