New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vakwati nomfi kuna kugazara komukunda

Vakwati nomfi kuna kugazara komukunda

2024-05-30  Eveline de Klerk

Vakwati nomfi kuna kugazara komukunda

WalvisBay- konyara varugani wokusika ko 690 wokukwata nomfi ngesi kuna kumoneka asi nawo kuna kuhara kusikisamo nzodi zawo sokukara nomambo gavene. Kugwana embo moMbaye, kwakara asi udigu unene nomvhura dakapita, yaninkisa vantu valiture motumbunga makura vaturamo mahundiro kevhu kofarama vana diva asi farm 37, eli lyakara asi ponze zaWalvisBay. 

Mbunga ezi nawo vamwe vakara asi woove wokukwata nomfi, ava vazumbanesere yirugana yawo morwa kulyatera kwahana asi paveta mo 2015 makura konyima tavavatengwidiremo morwa epangero ntani eli kwamo lyo Red tuna kutumbura asi (GERP). 

Vakwati nomfi ava, kupitira melikwamo kugwana silinga zokusika ko N$4000 mokwedi, makura awo yiyo nye vapungura silinga ezi monomvhura edi ntatu . awo hena mokwedi kwaOctober 2015 vatlirepo mbunga zawo vana kutumbura asi United Land and Housing Federation ntani ano awo nye pwantani ngesi vana kara nosilinga ezi vapungura zokusika ko 3 miliyuna ezi nye zina kukavaninkisa asi ngesi tavakakara nomambo gawo. 

‘’ Sinzi sawo vahameni wombunga ezi, awo kwavakutanye ngesi moHake ntani horse mackerel kupitira nye mo GERP, awo vasikisamo mokupongayika silinga dogoro vayasika nye posimaliwa oso. Mokugwedako, mbunga zawo ezi kuna kara asi kuna kukatwara mpo komeho omu vana kulikida asi kapisi kundindira tupu kwelike nye wahepa kulihameseramo nyamoge mwanayinye. Yimo ana kutanta Thomas Mununga, ogu ana kara asi mukarelipo govakwati nomfi ava. 

Mokugwedako, mbunga ezi kuna kugazara kukagwanekedesa vakwati nomfi navenye, nomu navakarugana vadive asi nawo kuvhura vakare nevango lyavene, awo kuna kuza komeho mokuyirugana eyi vagwana meho zongwa novanekero lyawo moNamibia.

Mbunga ezi nazi kara nye nomurarero moutano kongurova moWalvisBay, omu hena navakatura nye asi elikwamo lyawo eli tava kalitura paveta omu nava kapulisira vahameni vawizemo wovanzi nokutameka nye kudika po 18, farm 37. Mokupitira nye melikwamo lyangesi, mbunga ezi kuna kara asi zahepa kutulisapo untu womuntu nogu gokukwata nomfi navamwe ava ava gwana yiwizamo yoyisesu ava pilre kusika mokuranda embo nye awo ngesi kuna kugazara asi navakadika mambo 720 evhu lyahepa kusika ko 48 hectares, yimo ngoso vana kudidilika vakwati nomfi ava. 

Silika esi tasikahoroka ko Atlantic Hotel, omu vana kundindira asi ministera goUrban no Rural development Erastus Utoni yipo ngakakara, ntani ministera go fisheries Derek Klazen ntani nguuru gwaErongo Neville Andre ntani mukurona godoropa zaWalvisBay Trevino Forbes. 

Michelle Gomuses kuvhura kumugwana kongodi 0816010858 ndi Thomas Mununga ko 0812268592 omu muntu nogwana nye sikarata. –edeklerk@nepc.com.na

 

Ekuliko… vantu wokulisiga siga ngesi vana parapo asi tavadike momabo gawo gokukwateramo pofarama 37. 


2024-05-30  Eveline de Klerk

Share on social media