New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vanandima kavagwene munamberewa nkurona gomupe

Vanandima kavagwene munamberewa nkurona gomupe

2021-11-25  John Muyamba

Vanandima kavagwene munamberewa nkurona gomupe

Rundu - Mbunga zovanafarama vana kutumbura asi Namibia National Farmers Union (NNFU)kavatulire mosirugana mukurona pamberewa gedina Kuniberth Shamathe ure wonomvhura ntano edi nye nakara momberewa ozo kutunda mwaMuronga gona 2022. Shamathe ngesi kuna kara asi yige mukurona gevango vana kutumbura asi Meatco Foundation gomukurona gwazo. Munamberewa kurona ogu gomupe, katente asi age sitambo sendi ngesi kuna kara asi sokurundurura mbunga ezi zikare zongesefa zokuzeruka nokutunga mukumo gwakahurako vakare vana farama wongesefa kapisi wokuzangura valye tupu ntani vahepa kulisikamena pwavene.’’ Ame kuna kara  nehuguvaro asi twahepa kurundurura elikwamo eli tuna kara nalyo tuture vanafarama vetu pangesefa vaze hena ponofarama dokuzeruka, yimo ngoso naturugana yimo ana kutanta Shamathe, ogu ana kara asi kwakara nodivi wokugendesa noprojeka, egano eli ana kugazara asi alirete nye ngesi kovanafarama. Shamathe, ogu katente aturo lyendi mosirugana asi mukurtona pamberewa, nokutanta asi NNFU novahameni vanzo vahepa kuvatera vanafarama vasikisemo nayinye eyi vana pumbwa. ‘’ Ame kwakara nomalirongo gokusika ko masters degree mbali, simwe zokuturamo makona kono, zokuhamena runone ezi nagwana zokutunda ko NUST, zina kara zsi zo MBA zokonkurusure zaNamibia, zina kara asi unene zokulironga egendeso. Age simpe kuna kara nonzapo zina kara asi zokulirongera unkurungu, ntani monondima, nazo zokoNUST. Age simpe hena garugana asi mugendesi goprojeka zaMeatco Foundation komeho ayakare asi yige mukurona gwazo. Samathe simpe kwarugana nonombunga dokulisigasiga ntani mavango manzi garugana. Gekere hena mugendesi ko Conservation Agriculture Namibia ntani gumwe gokutara asi nondja dahepa kugwanene koruha nye roRed Cross ntani garugana hena mukurona gokutarera projeka kombunga vana kutumbura asi Germany Technical Cooperation.


2021-11-25  John Muyamba

Share on social media