New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vanandima kavarende nombora dokuborwesa mema

Vanandima kavarende nombora dokuborwesa mema

2022-09-22  John Muyamba

Vanandima kavarende nombora dokuborwesa mema

Rundu- ministeli zonondima, mema ntani ewapukururo evhu sinkwa ntani kavarende nomahina dokuborwesa mema omu vana kuyimona asi elikwamo lyangesi nalivatera vantu usimbu konomukunda doponze vavape mema aga vana pumbwa. 

Ministeli kazitente asi awo kufuta yimaliwa yoyinzi kupitira monotenda apa ava hara asi ngano vamborore nombora monomukunda dokulisiga siga unene edi dakara asi kumonan udigu kovangandu. Ministera gona gonondima Anna Shiweda katente asi awo kwaranda ndama zomema zimwe vagava konomukunda edi mbali Kavango zoutokero nezi zoupumezuva. 

Epangero ngesi kwaruganesa yimaliwa yokusika ko N$17 yonomiliyuna omu veranda yokumborwesa ntani kuwapukurura eyi yazonauka. Nomahina edi dokumborora zimwe kuvhura kumborora dogoro ko nometa 300. 

‘’ Ose nkenya apa kuruganesa kumborora noyiruganeso yopa umwene ano eyi kwakara asi ndiro unene ano nayina, ame kuna kumutantera asi epangero lina randa nye yokuruganesa yalyeneyipo asi turuganese yanyamwetu. Sinkwa ntani tupu epangero kalikadimbwilire nomukunda dakara moKavango pepi nomukuro, edi dakara asi kumona kanyando kovangandu. 

Ministeli kuna kumona asi navaruganena kumwe noministeli zovadinguli nekungo nsitwe melikwamo lyangesi. ‘’ Simpe mokugwedako, ministeli monomukunda ngwendi Kavango zoupumezuva ntani zoutokero, kuna kuruganena kumwe noministeli zerongo,unkurungu nompo ntani noministeli zoukanguki  nokali nawa, omu nava gava mema noukanguki konosure ntani koyipangero,yimo ana kutanta ministera gona, posiruwo oso kavageve makero aga vamborora gokusika ko 22 moutatu pomukunda gwa Ngone moKavango
 zoupumezuva. 

Nopomba edi kwadigava kampani vana kutumbura asi ReconNamibia vadigava kovantu vatunga moKaavango zoupumezuva nezi zoutokero, nkenye mukunda tagugwana  nopomba 11 ngoso. moKavango zoupumezuva egavero paveta kalikewreko pomukunda gwaEpingiro. 

Shiweda simpe katente asi moeyereko yimaliwa, lyomo 2022/2023, ministeli kwatura yimaliwa yongandi koruha oru rokugava mema konomukunda noyikasayise omu vakere negano asi vahena kugava mema konomukunda doponze zodoropa unene monomukunda edi mbali Kavango zoutokero ntani zoupumezuva. 

Mokupitira nye melikwamo lyetu lyomema moNamibia ntani kukwama omu galigeve ministera gwetu mvhura zeezi, kuna kara nevango lyenene lyokuwapukurura mema, omu nagatunda koRundu dogoro koKatwitwi, kutunda Divundu dogoro Mururani,’yimo ngoso ana kutanta. 

Olyo yilyo nye elikwamo lina kara asi epangero yimo vana kugusapo udigu womema konomukunda doponze, ministeragona kapandwire mauwa aga vana kugwana kupitira ko ReconNamibia.kuna wiza posiruwo sosiwa omu vana kuvatera eoanngero kweyi lina kara noyiruganeso yoyisesu. 

Epangero novatungimo, twahepa kugusa uwa ou una kutunda koReconNamibia nomawoko nagenye, yipo asi tukare nosinka sokukunga nopomba detu edi. 

Ose tuna yimono asi vantu vatunga konontere domukuro unene moKavango awo kuna kara nye neparu lyedona omu vana kumona kanyando kovangandu.

 Mokupitira nye mouministeli, ose ngoministeli kuna kara nelikwamo lyokusima matope, pepi nomukuro yipo muntu akare nega netokoro asi tazi komukuro ndi tvheta tupu mema metope,yimo ana kutanta Craig Steinke muna mberewa kuriona gwaREcon Africa. 


2022-09-22  John Muyamba

Share on social media