New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vane mompanguro morwa kupira kusikisamo veta zoCovid-19, kuvaka yipirangi

Vane mompanguro morwa kupira kusikisamo veta zoCovid-19, kuvaka yipirangi

2021-02-18  John Muyamba

Vane mompanguro morwa kupira kusikisamo veta zoCovid-19, kuvaka yipirangi

RUNDU - Vaporosi vaNamibia kavakwete vagara vane vaNamibia morwa kupira kusikisamo noveta edi tuna kara nado doCovid-19 ntani morwa kurondeka yipirangi pwahana asi paveta momukunda gwaNaingopo gwakara asi nokilo 30km kombindakano zaNcaute pepi nositasi sovaporosi. 

Awo kwadivahamata monovili domonongura ndi asi pokatji komasiku gomeho tupu likapume ezuva. 
Mberewa zetu kwakere tazi gendi momukunda makura yipo nye valigwanekerere nehauto lyovantu ava- aw okapi vasikisiremo veta zokugenda siruwo esi, morwa nkenye gumwe siruwo oso kuna kumundindira akare membo’’, yimo ana kutanta komisare gona Abner Agas, ogu ana kara asi yige nye gomupe koruha oru rovakorokotji momukunda Kavango zoutokero. 

Vantu vahepa kusikisamo veta ezi vana turapo siruwo esi ,’’ yimo ngoso ana kugava Agas marondoro. 
Age katente asi vaporosi ksvsksmbsdsrere kusikameka vagara owo kavagenderere moToyota Land Cruiser omu kavarendekere yipirangi nye awo kapi kavasikamekere ehauto kayitumangedere vaporosi varoye meguru mokuvarondora vasikame. 
Awo kapi kavakere noyimbapira nkenye yina kuvapulisira asi varondeke yipirangi. 

Makura awo ngesi kuna vatamba kupira kusikisamo noveta edi dosiruwo esi asi nokugendasi masiku, ntani kurondeka yipirangi kwahana epulisiro ntani kuhara kuduka apa kavavakonderere vaporosi, yimo ana kutanta Agas. 
Vagara ava wonomvhura dopokatji ko 30 no 48, kavanyokere kutantera vaporosi asi kupi vnagwana yipirangi eyi. 
Nye ekonakono lyovaporosi kuna kutanta asi yipirangi eyi kavayivele ntaniehauto eli lyakara asi lyomuChina kavaligusire age mwene gahana kudivako Yuma. 

Musingi kakere asi murugani gomuChina modoropa zaRundu ano ehauto olyo lyendi. 
Mwenya ehauto kapi kadivireko Yuma asi ehauto lyendi kuna kuliruganesa vatutiseko yipirangi yokuvaka. Yipirangi oyo kwahamena komuChina gara gopeke ogu ana kara nage asi kapi yipirangi yendi kuna kuyivaka, yimo ana kutanta komisaregona Agas. 

Mokukwama mwendi age Agas, komisaregona katente asi gumwe gomugazarerwa katente asi gumwe gwawo yige gagwana yipirangi eyi poNayingopo yipo nye gataneterako vakwawo asi age kwagawa yipirangi vahepa kupaparako ehauto vakavake yipiringi oyo. 
Mwenya yipirangi ngesi nage taka zegurura sirapotwa sokumuvaka yipirangi yendi ntani mwenya ehauto nage taka zegurura sirapotwa morwa kuruganesa ehauto lyendi gahana kudivako Yuma kogo musingi gwendi ,’’ yimo ana kutanta ngoso komisaregona Agas.
- jmuyamba@nepc.com.na


2021-02-18  John Muyamba

Share on social media