New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Vaporosi kuna kukona kona ambara vahwike mberewa zaSWAPO

Vaporosi kuna kukona kona ambara vahwike mberewa zaSWAPO

2021-04-22  Steven Klukowski

Vaporosi kuna kukona kona ambara vahwike mberewa zaSWAPO
Top of a Page

KeetmanshoopMberewa zaSWAPO modoropa zaKeetmanshoop kazikere zimwe ezi kavahere kuhwika nye egano lyedona lyangesio kapi kalizire mosirugana eyi kayihorokere monovili dongurangura moutano wakapita. 

Kambunga kovantu wokupira kudivilisa hambara yivawapere mokuhwika mberewa zaSWAPO. Mkukwama gumwe gakara asi munamberewa, yitodi eyi kayitezere muvero gokonyima, makura kumwe nye nokupombera maholi mberewa nazinye monada zazo. ‘’ ose kavatutanterere ava vakara pepi nomberewa apa kava zuvhire ezogerero ntani vaporosi nawo kavakere tavagendi mononzira, makura vagwazarerwa yipo nye kavadukire komeho ngano vahwameke mundiro ‘’ yimo ana kutanta ngoso mugendesi mberewa zina. Mokutarurura nye evango awo yipo nye kavagwene sipakote sakaparu kodarate. 

Mukwatakanesi gombunga zaSWAPO momukunda Matheus Mumbala, posiruwo nye sepongo novanambudi mosikondovike katente asi nonkambadaro dangesi kuna kara dokuzonagwisa mpora momukunda ntani mosirongo nasinye. 

mokuyitarurura koyili kayikere momagwanekero gonombudi komeho sihorokwa sangesi sikahoroke zina kutanta asi ‘’ mberewa za SWAPO moKeetmanshoop kuna kupya’’ eyi yina kutwaredera asi egano yipo kalikere ntani yina moneka. Mumbala katente asi makonakono kuna kutwima mokukwama mwawo sirugana esi kuna sirugana vanyengi vawo.’’ 

Ose kuna kutuma mbudi asi vahepa kuhageka yininke yangesi morwa twahepa kulihamesera tupu mekuliko. Mumbala simpe kahundilire vahameni vawo asi guvadame tupu ntani vakona kukara vana vangarara. ‘’ 

Ame kuna kuhundira vahemeni vetu nanatuvenye, asi twahepa kugusa simpe mukunda ogu gukare megendeso lyetu.’’

 Yimo ana kutanta. Mbunga politika kazikazegwilire sirapotwa kovaPorosi modoropa zaKeetmanshoop siruwo oso makona kono ago kuna kutwima. 

–sklukowski@nepc.com.na


2021-04-22  Steven Klukowski

Share on social media
Bottom of a page