New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Varandesi mononzira kunbavakumu unene uvera ou wokana nokakondo

Varandesi mononzira kunbavakumu unene uvera ou wokana nokakondo

2021-02-04  Nuusita Ashipala

Varandesi mononzira kunbavakumu unene uvera ou wokana nokakondo

OKAPA - Konyira kwedi nakunye kutunda tupu apa gwamwauka mukisi ogu ko kana nokakondo vagugwane momukunda gwaOshikoto, wokurandesa nyama mononzira kapi vana kara noyiwizamo,morwa kapi vana kuvapilisira varandese hena. 

Varandesi ava kavatente asi kuhageka kurandesa kapi yina kara tupu asi kwagumu eparu lyawo nye kuna gumu novarugani vawo. 
Awo kuna vagumu unene morwa ngesi vana kara kwedi vahana kugwana nkenye yiwizamo. Izata Nganga, ogu arandesa nyama poOkana konzira zaRuacana moOmusati kuna kutanda asi ngesefa zendi kuna zigumu unene. 

Yiwizamo yange ngesi kwato, kapana kwakere kuna kluretamo yiwizamo, apa nye ngesi yina pata hawe eparu kuna kara nye lyedigu. 
Yimo ana kutanta Nganga. 

Nganga ogu ana kara asi kuna kurandesa kapana ngesi mvhura zauvali ezi, katente asi ngesefa zakapana gwa unene, noyiwizamo yazo, age kwakere kuna kutekura nawa ekoro lyendi. 

Age katente asi ngarandesa ndi kudipaga sikombo hambara kupitapo tupu ezuva limwe nare tadipagako simwe. 
Kugusako kurandesa kapana, katente asi evango lyendi lyokukuhwira mahauto nalyo kwaliguma unene. 
Varandi vange kuvhura nye ekuwise ehauto lyendi siruwo oso age ku akulya nyama pokapana, morwa pwato nye nyama hawe nawo kapi vana kuwiza hena varete mahauto gawo asi vayagakuhwe, yimo ana kutanta Nganga. 

Kwalifana, omu aturandesa mahuta, yikwahidi pevango lyoolyo hawe ngesi kapi yina kugenda hena morwa kwato ogu ana kusikameka pevango eli vadiva unene. 
Gumwe nage Maria Johannes, ogu nage arandesa kapana poOngwediva, nage katente asi kwato ngombe ono dipaga, ngesefa kapi zina kugendapo hena nawa. 

Johannes kahundilire minsteli asi zigenderere kureteasapo mafano yipo asi odo vana gwana nomukisi vakadizedilire yipo vatameke nongesefa zawo. 

“ Eli eparu lyetu, yiwizamo yetu. Ngapi omu natutekura ekoro lyetu nsene asi ngesefa zetu vana zihagekesapo. 
Mukisi ogu kwagugwene rokuhova koOnamunga konohambo kehagero tupu lyokwedi kwaSindimba, kukwamako oku kavayayigwene moOkongo momukunda horowero gwaOhangwena. 

Mwa Murongagona mvhura zeezi, simpe kavagweneko hena mukisi ogo poOkadhiya pepi noUuvudhiya. 
Posiruwo nye esi Oshikoto, Ohangwena, Oshana, Omusati ntani Kunene zokomuzogo ngesi kuna kara nye mavango gana kara nekeverero omu vana gatura asi mavango vana kugendesa nomukisi ogu gokana nokakondo. 
– nashipala@nepc.com.na


2021-02-04  Nuusita Ashipala

Share on social media